Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: służebność

Czy współmałżonkowie mając ustanowioną od dnia 13 października 2003 r. dożywotnią służebność mieszkania polegającą na prawie do korzystania z jednego pokoju, kuchni, łazienki i korytarza, mają prawo do ulgi remontowej ? /jeśli tak, to w jakiej wysokości i od kiedy z niej mogą korzystać/

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie, na podstawie art. 14a pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926/ odpowiadając na Państwa pismo z dnia 16.01.2004 r, które wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 06.02.2004 r, udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej w piśmie sprawie, dotyczącej udzieleni ...

Możliwość odliczenia od podatku wydatków na remont mieszkania, zajmowanego na podstawie dożywotniej osobistej i niepodzielnej służebności.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na mocy art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących możliwości odliczenia od podatku wydatków na remont mieszkania zajmowanego na podstawie doży ...

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego, na którym została ustanowiona służebność na rzecz osoby trzeciej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawych?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że na lokalu mieszkalnym ustanowiona została służebność na rzecz osoby trzeciej. Następnie Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomił właścicieli o wykreślniu w/w służebności w związku ze zgonem osoby, na rzecz której została ustanowiona. Podatnik zamierza zbyć w/w lokal. W związku z wyżej opisaną czynnością Podatnik zobowiązany będzie u ...

Czy przekazanie w formie darowizny, lokalu nabytego w drodze spadku, na rzecz córki (nie bedącej spadkobierczynią) i dalsze w nim zamieszkiwanie potwierdzone ustanowioną dożywotnią służebnością spowoduje utratę ulgi wynikającej z art. 16 ?

Z przedstawionego przez Panią pisma wynika, że korzysta Pani z ulgi art. 16, jednak zamierza Pani przekazać w formie darowizny swój udział w lokalu, odziedziczonym w drodze spadku po zmarłym mężu, na rzecz córki (nie będącej spadkobierczynią) w zamian za nieodpłatną dożywotnią służebność osobistą i dalsze zamieszkiwanie w przedmiotowym lokalu. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów działając ...

Dotyczy poboru zaliczek na podatek, od osiągniętego przychodu z innych źródeł o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), tj. dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną Państwu informację Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 9 września 2003 r., nr I US-PDI-415/52/03 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej poboru zaliczek na podatek, od osiąg ...

dotyczy opodatkowania odpłatnej służebności

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach pismem z dnia 22.03.2004 r. (znak: US. PDOF/415/11/04) w następujący sposób: Przedmiotem opodatkowania poda ...

Czy odszkodowanie za ustanowienie służebności gruntowej zwolnione jest od podatku dochodowego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ...


czy czynności ustanowienia przez SM służebności gruntowej i osobistej oraz sprzedaży spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych i użytkowych podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie, na podstawie art 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) stanowiącego, że: "stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy ...na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach ...", ud ...


Generowanie strony w 5 ms