Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: geodezja

Czy podlega odliczeniu od dochodu w ramach darowizny wpłata dokonana w formie gotówkowej (dowód wpłaty KP) na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w mieście w ramach społecznego komitetu budowy kanalizacji ?Czy podlega odliczeniu w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego opłata za wykonanie mapki geodezyjnej przyłacza kanalizacji sanitarnej udokumnetowana fakturą VAT ?

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane m.in. na cele ochrony środowiska (w tym kanalizacja) - do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu. Natomiast ust.1 cyt. art. 26 stanowi, że jeżeli przedmiotem darowizny są pienią ...

Czy świadczone usługi polegające na obsłudze Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej PZGiK), w myśl Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podlegają naliczaniu podatku "VAT" ?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.01.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 09.02.2004 r. oraz pismem z dnia 25.02.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście uwzględnił wniosek Podatnika z dnia 25.02.2004 r. o udzielenie jako pierwszej odpowiedzi na zapytanie dotyczące usług świadczonych przez MODGiK. Odpowiedź w kwestii ustalenia wł ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi geodezyjne związane z budownictwem mieszkaniowym w świetle obowiązujących przepisów?

Do 30 kwietnia 2004r. usługi sklasyfikowane jako PKWiU 74.20.7 „Usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską – wyłącznie w zakresie usług geologicznych, geodezyjno-kartograficznych opodatkowane były stawką 7% – załącznik nr 3 poz. 122 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Od 01 maja 20 ...

Czy opłaty pobierane za czynnosci organów administracji związane z realizacją zadań wymienionych w art. 40 ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.14.12 z wyłączeniem umów cywilnoprawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Opisane w złożonym wniosku czynności odzwierciedlające stan faktyczny, wykonywane w zakresie zadań wymienionych w art. 40 ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, które zostały sklasyfikowane zgodnie z PKWiU pod symbolem 75.14.12, polegające na prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , uzgadnianiu usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniu krajoweg ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług : sprzedaż kopii map z zasobu geodecyjnego, udzielanie ustnych informacji, wykonywanie wypisow i wyrysów, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych przez Starostwo Powiatowe.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 14.05.2004 r.(otrzymano 18.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie kwestii opodatkowania w podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez organy władzy publicznej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie - działając na podstawie art.14 a § 1 ...

Czy działalność polegającą na świadczeniu usług geodezyjnych można traktować jako wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pan Andrzej T. dnia 15.04.2004 r. złożył pismo z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik w ramach spółki cywilnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych i reprodukcji. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W świetle p ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje od 01 maja 2004 r. dla usług geodezyjno – kartograficznych (PKWiU – 74.20.73)?

Wysokość stawek podatku od towarów i usług została określona w art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Obniżoną stawkę podatku od towarów i usług wprowadza również art. 146 ww. us ...

Czy Prezydent Miasta, jako wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, polegające na odpłatnym udostępnianiu i reprodukcji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Z przepisu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) wynika, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru. Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) organem ad ...

Czy gospodarstwo pomocnicze utworzone przy Starostwie Powiatowym, realizujace zadania Starosty wynikajace z ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a polegajace na wykonaniu prac związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16. 08. 2004 - znak PODGiK/1110/12/2004, Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: - zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie ...

Jaka jest wysokość stawki VAT na usługi geodezyjne związane z budową infrastruktury mieszkoniowej?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 12.05.2004 r. (złożone osobiście: 14.05.2004r.) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z treści wniosku wynika, iż zamierza Pani wykonać usługę geodezyjną związaną z budową s ...

Generowanie strony w 6 ms