Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata administracyjna

Czy podlega odliczeniu od dochodu w ramach darowizny wpłata dokonana w formie gotówkowej (dowód wpłaty KP) na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w mieście w ramach społecznego komitetu budowy kanalizacji ?Czy podlega odliczeniu w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego opłata za wykonanie mapki geodezyjnej przyłacza kanalizacji sanitarnej udokumnetowana fakturą VAT ?

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane m.in. na cele ochrony środowiska (w tym kanalizacja) - do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu. Natomiast ust.1 cyt. art. 26 stanowi, że jeżeli przedmiotem darowizny są pienią ...

Czy są opodatkowane podatkiem VAT opłaty za czynności wydania dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych pojazdów znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, wydania karty pojazdu, wydawania praw jazdy krajowych i międzynarodowych, legitymacji instruktorskich.

Pobieranie opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych pojazdów, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych jest określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic ( tablicy ) rejestracyjnych pojazdów ( Dz. U. Nr 230 poz. 2302), natomiast w ...

Co stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem zryczałtowanym w przypadku osiągania przychodów z tytułu najmu nieruchomości?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2004 r. (znak: PB 2/MK/RB-033-050-132/04) w sprawie określenia pojęcia przychodów z najmu oraz uwzględnienia podatku do towarów i usług w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osó ...

Czy po stronie wynajmującego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu najmu ww. lokalu podlega sama wartość czynszu określona w umowie, czy też dodatkowo opłaty eksploatacyjne i administracyjne związane z wynajmowanym lokalem i wynikające z umowy najmu?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 wyżej cyt. ustawy, udzielonej w odpowiedzi na zapytanie z dnia 8.10.2003 r. (uzupełnione w dniu 7.11.2003 r.) w zakresie opodatkowania zryczałt ...

Czy uzyskując przychody z najmu należy zarejestrować działalność gospodarczą? Czy pomimo posiadania małżeńskiej wspólności majątkowej dochód z najmu lokalu może przypadać wyłącznie jednemu z małżonków? Czy podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu stanowi „czysta kwota czynszu”, czy też dodatkowo kwota, obejmująca otrzymane przez wynajmującego należności za gaz, wodę oraz energię elektryczną, obliczone według wskazań podliczników?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2004 r. (znak: PB 2/MK/RB-033-050-132/04) w sprawie określenia pojęcia przychodów z najmu oraz uwzględnienia podatku do towarów i usług w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osó ...

Jak należy opodatkować podatkiem VAT czynności urzędowe, od których pobierane są opłaty administracyjnne lub opłata skarbowa? Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest opłata targowa? Czy spożycie artykułów spożywczych na posiedzeniach komisji lub sesji przez radnych lub sołtysów jest opodatkowane podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 7 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy usługi w zakresie administracji publicznej, są zwolnione od podatku VAT. W świetle ...

Czy wykonywane przez Starostwo czynności geodezyjno-kartograficzne, wypisy, wyrysy z operatu ewidencyjnego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jako czynności administracyjne podlegają opodatkowaniu VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2004r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakre ...


Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: - pobierane opłaty za specyfikacje dot. przeprowadzanego przetargu, - otrzymywane odsetki od lokat bankowych.

Pobieranie opłat za specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). W myśl tej ustawy zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia. Cena, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Zgodn ...

Czy pobiarane opłaty przyłączeniowe spółka powinna klasyfikować do przychodów opodatkowanych w momencie otrzymania zapłaty, czy w momencie wystawienia rachunku?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że Spółka pobiera opłatę przyłączeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa energetycznego, według ujętej w obowiązującej taryfie energii elektrycznej stawki, skalkulowanej na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotów ubiegających się o przyłącz ...

Generowanie strony w 5 ms