Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zrzeczenie się

Czy zrzeczenie się nieruchomości w trybie art. 179 Kodeksu cywilnego jest opodatkowane podatkiem VAT ?

Czynność, o której mowa w art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. zrzeczenie się własności nieruchomości nie jest czynnością objętą katalogiem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, który zawiera art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Czynność ...


Czy od kwoty odszkodowania za zrzeczenie sie prawa użytkowania wieczystego powinien być naliczony podatek VAT?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika, zawarte we wniosku z dnia 05.11.2004 r. (data wpływu do urzędu 15.11.2004 r.), o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług odszkodowania za ...

Czy nieodpłatne zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania gruntów przez Spółdzielnie Mieszkaniową na rzecz Gminy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółdzielnia zamierza dokonać nieodpłatnego zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Gminy. Prawo wieczystego użytkowania tych gruntów Spółdzielnia otrzymała przed wejściem w życie ustawy o podatku VAT. Podatnik zapytuje, czy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Na tle takich okoliczności faktyczny ...

Jaki wpływ w podatku dochodowym od osób prawnych wywołuje zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz dokonanie na rzecz gminy darowizny prawa własności nieruchomości? Czy powyższe czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W zakresie unormowań prawnych zawartych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) fakt dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz gminy bądź zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Skarbu Państwa nie powoduje powstania przychodów po stronie darczyńcy czy zrzekającego się, gd ...

Czy od czynności zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania gruntu występuje obowiązek opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od towarów i usług ?

Spółka "I" S.A. w likwidacji, pismem z dnia 03.02.2005 r. zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od towarów i usług, czynności zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Gminy "W". Pismem z dnia 18.0 ...

Spółdzielnia mieszkaniowa jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność gminy. Część tych gruntów zabudowana jest ogólnodostępnymi drogami, traktami pieszymi, utwardzonymi placami manewrowymi sfinansowanymi jako infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu środkami członków spółdzielni. Spółdzielnia chciałaby zrzec się wieczystego użytkowania gruntu wraz z jego zabudową (ulica, trakt pieszy, utwardzony plac) na podstawie art. 179 k.c. w formie jednostronnej czynności prawnej - aktem notarialnym na rzecz właściciela gruntu, tj. gminy. Jaką zastosować stawkę podatku VAT?

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 17.09.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez jednostkę w piśmie z dnia 17.09.2004 r. wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność gminy, p ...

Czy przekazanie gruntów przez firmę deweloperską na rzecz wspólnoty mieszkaniowej jest kosztem uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. ...

Czy zrzeczenie się użytkowania działki wraz z budynkiem kotłowni oraz urządzeniami towarzyszącymi na rzecz Miasta jest dostawą towarów w rozumieniu przepisów art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r.?Czy w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Jeżeli podlega opodatkowaniu VAT to kiedy powstaje obowiązek podatkowy i według jakiej stawki?W ocenie podatnika zrzeczenie się użytkowania działki wraz z zabudowaniami jest czynnością zwolnioną od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Stan faktyczny Podatnik był użytkownikiem wieczystym działki nr 10/9 wraz z budynkiem kotłowni i urządzeniami towarzyszącymi na podstawie decyzji Zarządu Miasta z dnia 1 marca 1995r. Z dniem 31 marca 2003r. środki trwałe położone na przedmiotowej działce gruntu zostały zlikwidowane i obecnie figurują w ewidencji pozabilansowej podatnika. W dniu 7 maja 2003r. podatnik zrzekł się użytkowania wieczys ...

Czy zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz gminy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.02.2006 r. (data wpływu 01.03.2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27.04.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywid ...

Generowanie strony w 74 ms