Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: płatnik

Skoro zarząd spółki prowadzi sprawy tej spółki, a pracami zarządu kieruje jego prezes, to, jeżeli nie powierzono spraw spółki jako płatnika podatku od wynagrodzeń osób fizycznych (zaliczek na ten podatek) innemu z członków zarządu albo kierownikowi innej komórki organizacyjnej tej firmy, prezes zarządu spółki jest tą osobą, która zajmuje się jej sprawami gospodarczymi w powyższym zakresie, o ile nie dojdzie też do wskazania, stosownie do art. 31 ustawy - Ordynacja podatkowa, innej jeszcze osoby odpowiedzialnej za czynności spółki jako płatnika podatku.

Czesław D. został oskarżony przez Urząd Skarbowy w O. o to, że od 20 maja 1999 r. do 29 listopada 1999 r. będąc odpowiedzialny jako prezes zarządu w będącej płatnikiem spółce Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji "O." nie wpłacił do budżetu na konto Urzędu Skarbowego pobranych od podatników w miesiącach od kwietnia do listopada 1999 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i że w ...


Czy momentem, w którym powstaje obowiązek podatkowy spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie: dzień zawarcia umowy zbycia akcji w celu ich umorzenia, dzień, w którym nastąpi skutek rozporządzający umowy, czyli przejście na Spółkę prawa własności akcji, dzień, w którym akcjonariusz otrzyma zapłatę za akcje.

Odpowiadając na pismo z dnia 13.01.2004r. (data wpływu 14.01.2004r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje, że w opisanej przez Spółkę sytuacji zastosowanie mają przepisy: ar ...

Pracownik jest zatrudnony jednoczesnie w dwóch zakładach pracy. W jednym zakładzie pracy uwzględniono w/w pracownikowi (przy ustalaniu podatku od wypłaty wynagrodzeń) pełne koszty uzyskania przychodu. Czy w takim przypadku podatek należy obliczyć, poprzez przyjęcie za podstawę wynagrodzenia brutto - składki ZUS - pełne koszty uzyskania przychodu, czy też odejmować połowę w/w kosztów uzyskania przychodu ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. informuje, że wysokość naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej od kilku zakładów jednocześnie reguluje art. 22 ...

Jak należy prawidłowo sporządzić informacje PIT-11 i PIT-40 za 2003r. dla pracowników, w szczególności, jak wykazać koszty uzyskania przychodu ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004r. informuje, że wysokość naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej reguluje art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy ...

W jakiej wysokości koszty uzyskania przychodów przysługują pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę oraz jednocześnie jest członkiem rady nadzorczej naszej Spółki i pobiera z tego tytułu comiesięczne wynagrodzenie ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Nr NZ/360/2004 z dnia 29.01.2004 r., przesłane w dniu 09.02.2004 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi oraz uzupełnione w dniu 20.02.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie ...


Czy opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota równoważnika pieniężnego przeznaczonego na wyżywienie tego psa wypłacanego funkcjonariuszowi służby więziennej sprawującemu całodobową opiekę nad psem specjalnym?

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. ...

Kto jest płatnikiem podatku dochodowego w sytuacji gdy pracownik otrzymuje odszkodowanie wypłacone na mocy porozumienia zawartego między pracodawcą a biurem rachunkowym?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: a) określonych w prawie pracy odpraw i o ...

Czy kapitalizacja odsetek stanowi wypłatę w rozumieniu art. 21 ust. 1 i art.22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i czy spółka winna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy i czy spółka winna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późn. zm.) osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zatem, jak wynika z p ...

Generowanie strony w 55 ms