Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: aktualizacja

Czy na zasądzony w latach ubiegłych zwrot kosztów sądowych można obecnie utworzyć odpis aktualizujący należności – stanowiący koszt uzyskania przychodów i zmniejszający podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym za rok bieżący?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. (wpływ w dniu 04.02.2004 r.), uzupełnione w dniu 17.02.2004 r., stwierdza co następuje: Z informacji przedstawionych przez Spółkę wynika, iż w latach ubiegłych Wasza Firma doliczyła do podstawy op ...

Pytanie Spółki dotyczy wątpliwości czy i w jakim momencie nabycie prawa do aktualizacji oprogramowania należy uznać jako nabycie wartości niematerialnej i prawnej zgodnie z art. 16 b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka na mocy zawartej umowy ramowej nabywa od dostawcy licencj ...

Czy aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i nowe opłaty będą podlegały opodatkowaniu VAT ?

W powołanym piśmie Starosta zwrócił się z zapytaniem czy aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa następująca w trybie art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) - w przypadkach, gdy użytkowanie wieczyste powstało z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzja o charakterze dek ...

Czy nierozliczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych przeszacowanych na dzień 01.01.1995 r. mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Stosownie do zapisów art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Zakopanem udziela odpowiedzi na złożone przez Spółkę zapytania. Zgodnie z obowiązującymi w 1995 r. przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a ta ...

Czy w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek uzasadniających aktualizację opłaty, koniecznym jest doliczenie do opłaty podatku VAT wg 22% stawki, jako od czynności wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?

Jak wynika ze złożonego wniosku, zgodnie z art. 72 i 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2063 z późn. zm.) w zw. z art. 238 kodeksu cywilnego użytkownik wieczysty uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną, która może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Na tle powyższego stanu faktycznego, zo ...

Czy nie ma obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów handlowych i odprowadzenia podatku należnego z niego wynikającego w związku z aktualizacją wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającą na wykreśleniu małżonka nie będącego podatnikiem VAT?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 143 § 1, art. 216 § 1, art. 217, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Strony- przedstawione we wniosku z dnia 18.11.2005r. który wpłynął w dniu 18.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto ...

Jaka jest prawidłowa stawka podatku VAT od opłat rocznych oraz ich aktualizacji z tytułu wieczystego użytkowania gruntów będących właśnością Skarbu Państwa w przypadku gdy: 1) powstało ono z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzją administracyjną o charakterze deklaratoryjnym jak również aktualizacja tych opłat ? 2) powstało w wyniku nabycia nieruchomości na podstawie aktu notarialnego jak również aktualizacja tych opłat ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku znak FN-320/2/06 z dnia 31.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.02.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatki ...

Czy są kosztem uzyskania przychodów wierzytelności Podatnika wobec sp. z o.o. w stosunku do której 13 maja 2004 r. ogłoszono upadłość z likwidacją majątku? Podatnik wystawił w lutym i kwietniu 2004 r. na rzecz sp. z o.o. dwie faktury, które zaliczył do przychodów: fakturę wystawioną w lutym 2004 r. - do przychodów w 2003 r., wystawioną w kwietniu 2004 r. - do przychodów w 2004 r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Czy w przypadku zaciągnięcia kredytu denominowanego i jego spłaty, gdy przy poszczególnych spłatach nastąpi zmiana kursu waluty obcej powodująca waloryzację rat kredytu, powstają różnice kursowe będące kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i będące przychodem zgodnie z art. 12 ust. 2a i 3?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14 marca 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 15.03.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres ...

Czy przychód z udzielenia licencji powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3c updop - w dniach, kiedy należności z umowy stają się wymagalne? Umowa licencyjna określa datę udzielenia licencji -co do zasady przypadającą po dacie podpisania umowy - oraz okres jej trwania, który wynosi zazwyczaj 12 albo 24 miesiące. Niezwłocznie po jej zawarciu zostaje wystawiona faktura VAT z 30-dniowym terminem płatności.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Generowanie strony w 30 ms