Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odstąpienie

Czy dobrowolne odstąpienie od żądania odsetek ustawowych powstałych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323) powoduje, że nie powstaje przychód z działalności o którym mówi art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2004 r. (data wpływu do US dnia 09.02.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dotyczącej udzielenia informacji, czy odstąpienie od żądania odsetek ustawowych powstałych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12.06.3003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handl ...

Czy w przypadku zawarcia z siostrą umowy bezpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego (spółdzielcze właśnościowe prawo do lokalu) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą do Podatniczki będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z nieruchomości odstąpionych bezpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej uważa się wartość czynszową, stanowiącą równowartość czynszu, ja ...

Spółka zawarła umowę najmu lokalu z jego właścicielem. Aby doszło jednak do umowy najmu zmuszona była zapłacić popszedniemu najemcy odstępne w wys. 20.000 zł. W zamian za tę kwotę poprzedni najemca zgodził się odstąpić Społce swoje prawa wynikające z umowy najmu. Czy poniesiony wydatek powinien być odniesiony bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego kosztu (ponieważ poniesiony wydatek nie kwalifikuje się jako nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych ani też jako nabycie wartości niematerialnej i prawnej).

Generalną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) jest to, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztówokreślonych wart. 16 ust. 1 tejże ustawy. Natomiast w myśl przepisów art. 15 ust. 4 w/w ustawy o podatku dochodowym kosztyuzyskania ...

Jakie są konsekwencje podatkowe dla wspólnika spółki cywilnej w przypadku, gdy użyczył on nieodpłatnie spółce lokal użytkowy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?

Podatnik jest wspólnikiem spółki cywilnej. Podatnik uzyskiwane przychody z działalności gospodarczej opodatkowuje na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest on wspólnikiem spółki cywilnej i oddał on do nieodpłatnego używania tej spółce lokal użytkowy stanowiący jego własność. Podatnik stoi na stanowisku, że z tytułu nieodpłatnego użyczenia spółce cywiln ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług niedochodzenie należności odsetkowych z tytułu nieuregulowania w terminie należności za dokonanie sprzedaży?

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, że Wnioskodawca jest wierzycielem wobec innego podmiotu gospodarczego z tytułu dokonanej sprzedaży towarów. Kontrahent będący stałym klientem dla wierzyciela nie uregulował należności w terminie i z tego tytułu obciążony został notą odsetkową. Powołując się na dotychczasową współpracę kontrahent zwrócił się z wnioskiem ...

Czy przed zakończeniem inwestycji w obcym środku trwałym odstąpienie właścicielowi nieruchomości za wynagrodzeniem prawa do poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym, bądź prawa do części tych nakładów, stanowi w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zbycie nakładów, czy też należy to traktować jako zwrot części nakładów w świetle art. 12 ust. 4 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? Czy wartość netto faktury wystawionej przez najemcę dokumentującą zwrot nakładów stanowi przychód do opodatkowania ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania zwrotu dokonanego przez właściciela nieruchomości wartości nakładów tworzących inwes ...

Czy wynagrodzenie, które uzyska spółka z tytułu odstąpienia praw do najmowanego lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Postanowienie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 sierpnia 2006 r.(data wpływu do tut. Urzędu 22.09.2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 9 ...

Czy w związku z bezpłatnym odstąpieniem wzajemnie mieszkań, na podstawie przedwstępnej umowy zamiany zawartej w formie aktu notarialnego, obowiązany jest Pan płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05.07.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wyjaśnienia, czy w zwi ...

Prawidłowość zastosowania stawki podatku od towarów i usług do czynności odstapienia praw do lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym.

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku uznaje stanowisko Pana podane we wniosku za nieprawidłow ...

Czy od kwoty odsetek wypłaconych mającemu miejsce zamieszkania na Cyprze nierezydentowi należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy i w jakiej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 12 ms