Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odrębna własność lokalu

Czy koszty związane z wyodrębnieniem lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowej podlegają opodatkowaniu VAT?

Do tut. organu wpłynął wniosek z dnia 23.02.2004 r. Ldz. 180/2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na zwrocie kosztów przez członków spółdzielni poniesionych na wyodrębnienie lokalu. Ze złożonego pisma wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa w oparciu o ustawę z dnia 15 ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo oraz ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokali.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2004r. (data wpływu 19.04.2004r.), będące prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej wysokości stawki podatku od towarów i usług dla czynności wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 5 ...

Czy wspólnota mieszkaniowa może wystawiać faktury, rachunki lub noty obciążeniowe na wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 25 maja 2004 r przedstawia swoje stanowisko. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze . zm.) ogół właśc ...

W 1999 roku małźonkowie zakupili grunt i rozpoczęli budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego współwłasność małżeńską, z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem. Z tytułu poniesionych wydatków małżonkowie korzystali z odliczeń od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. W kolejnych latach budowa była kontynuowana, a ponoszone w następnych latach wydatki na budowę były odliczane od dochodu przed opodatkowaniem. Ostatnie wydatki na budowę tegoż budynku zostały poniesione w 2003 roku i w połowie roku budowa została zakończona. Po zakończeniu robót budowlanych, odbiorze technicznym budynku i wydaniu pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego małżonkowie postanowili znieść współwłasność nieruchomości. Aktem notarialnym została zniesiona współwłasność budynku i ustanowiona odrębna własność poszczególnych lokali. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego wynosiły 8.030,44 zł. Zdaniem podatników wszystkie wydatki poniesione zostały w 2003 roku więc związane są z prowadzoną budową, przy czym bez uzyskania decyzji na użytkowanie, przed odbiorem technicznym budynku, nie mógł być sporzadzony akt notarialny. W związku z powyższym czy koszty opisanego aktu notarialnego w kwocie 8.030,44 zł mogą być także odliczone od dochodu przed opodatkowanioem w ramach ulgi z tytułu odliczeń na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali na wynajem.

Odpowiadając na zapytanie złożone w dniu 06.02.2004r. zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Polesie informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym o ...

Czy brak odliczeń w 2002 roku w ramach tzw. "dużej ulgi budowlanej" spowodował utratę prawa do odliczeń w dalszych latach oraz czy można odliczyć zakup udziału w gruncie pod budynkiem z zakupionym lokalem i związane z tym opłaty?

W oparciu o okoliczności zaprezentowane we wniosku i w piśmie uzupełniającym, w przedmiotowej sprawie ustalono następujący stan faktyczny: W listopadzie 2001 roku małżonkowie zawarli z deweloperem przedwstępną umowę sprzedaży wybudowanego przez niego lokalu mieszkalnego, dokonując stosownej opłaty. Z tytułu poniesionych wydatków na zakup lokalu mieszkalnego, w zeznaniu rocznym za 2001 rok dokonali ...

Pytanie w kwestii opodatkowania po 1 maja 2004 r. podatkiem VAT czynności spółdzielni mieszkaniowej dotyczących wnoszonych wkładów mieszkaniowych oraz ustanowiania i przekształcania spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2004 r. znak DK/1702/2004 uprzejmie informuję: Ad.1 Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy przez dostawę ...

czy czynności ustanowienia przez SM służebności gruntowej i osobistej oraz sprzedaży spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych i użytkowych podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie, na podstawie art 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) stanowiącego, że: "stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy ...na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach ...", ud ...


czy w przypadku sprzedaży lokalu użytkowego będącego składnikiem majątku prowadzonej działalności gospodarczej oraz przeznaczenia uzyskanych środków na zakup innego składnika majątku, wspólnikcy spółki cywilnej są zobowiązani do zapłaty 10 % podatku dochodowego

Spółka cywilna została zarejestrowana w 1998r. Na potrzeby działalności gospodarczej, aktem notarialnym w 2000r., wspólnicy spółki zakupili, w systemie spłat ratalnych, lokal użytkowy o powierzchni 29,3 m2. W związku z dynamicznie rozwijającą się działalnością powstała konieczność zmiany siedziby. W czerwcu 2002r. został sprzedany lokal użytkowy o powierzchni 29,3 m2. oraz zakupione w systemie spł ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ustanowienie na rzecz członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali użytkowych i garaży w odrębną własność lokalu, gdzie wkłady budowlane na te lokale i garaże były wniesione przed 01.05.2004r.?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. Przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel, w tym również, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy: ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lo ...

Generowanie strony w 96 ms