Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spedycja

Jaką datę przy działalności spedycyjnej należy uznać za datę wykonania usługi oraz czy data wykonania usługi jest jednoznaczna z datą sprzedaży?

Firma spedycyjna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zleca transport towarów przewoźnikowi tj. firmie zewnętrznej zajmującej się przewozem ładunków taborem samochodowym. Z definicji usług spedycji wynika, że polega ona na dostarczeniu towaru do odbiorcy , zatem za moment wykonania usługi spedycji należy uznać dzień , w którym przewoźnik wyda towar odbiorcy. Dzień otrzymania towaru przez ...

1. Jaka stawkę należy obciążyć firmę spedycyjną krajowego odbiorcy polegającej na organizacji transportu międzynarodowego tzn. przewóz towaru z Chin do Polski z użyciem portu przeładunkowego na środek kołowy w porcie w Niemczech.? 2. Jakie dokumenty są konieczne dla zastosowania 0 % stawki VAT w przypadku świadczenia w/w usług.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pisemne zapytanie Strony złożone w dniu 10.05.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Miejscem opodatkowania usług transportowych, zgodnie z art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), jest miejsce, ...

Jak ustalić miejsce świadczenia usług spedycyjnych dla kontrahenta unijnego, miejsce opodatkowania świadczenia usług spedycyjnych zleconych podwykonawcy? Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze otrzymanej od podwykonawcy usługi?

Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku usług spedycji związanych bezpośrednio z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów na trasie: Dąbrowa Górnicza – Linz (Austria), miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie transport się rozpoczyna. Jednak w myśl art. 28 ust. 6 tejże ustawy, gdy nabywca usług ...

Jaka stawką podatku VAT opodatkowane są usługi spedycji związane z transportem międzynarodowym?

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. 2 i 3b cyt. ustawy w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzglę ...

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania usług pośrednictwa i spedycji związanych z transportem towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, iż z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z Polski do Niemiec. W celu dostarczenia zakupionego przez odbiorcę Niemieckiego towaru, spółka dokonuje zakupu usług tran ...

Opodatkowanie usług spedycji transportu drogowego na terytorium Wspólnoty. Zleceniodawca z Niemiec zleca polskiej spedycji międzynarodowej usługę transportową do Grecji. Polska spedycja międzynarodowa zleca wykonanie tej usługi polskiemu przewoźnikowi wskazując, iz zleceniodawcą jest firma z Niemiec.

Działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 , poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 15.07.2004r. (data wpływu do tutejszego organu 21.07.2004r.) uzupełnione pismem z dnia 05.08.2004r. (data wpływu do tutejszego organu 06.08.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w op ...

1. Czy w poniższej sytuacji należy wystawić fakturę wewnętrzną dotyczącą nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz od usług spedycji i naliczyć podatek VAT pomimo, że towar nie przekroczył granic Polski, czy może podatnik powinien zarejestrować się na terenie Niemiec jako podatnik i tam rozliczać się z podatku? 2. Czy ma prawo zastosować stawkę zerową dotyczącą eksportu w sytuacji, kiedy przewoźnik (spedytor) wystawia fakturę za przemieszczenie towaru z Niemiec na eksport i posiada potwierdzony dokument przewozowy?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi trans ...

Spółka prosi o zdefiniowanie miejsca świadczenia usługi spedycyjnej związanej z transportem międzynarodowym. Zdaniem Spółki, która świadczy usługi transportowe oraz usługi spedycyjne miejscem świadczenia usługi spedycyjnej związanej z transportem międzynarodowym jest miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w konsekwencji tego opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju podlegałaby pełna kwota należności spedytora.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 04 czerwca 2004r. (złożonym w tut. Urzędzie w d ...

Wjaki sposób opodatkować spedycję usług transportowych z Polski do Hiszpanii ?

Zgodnie z art.27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54,poz.535/ miejscem świadczenia usług transportowych jest miejsce, gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art.28 w/w ustawy gdzie zgodnie z ust.1 w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch ró ...


Generowanie strony w 55 ms