Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: otrzymanie

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym na rzecz pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że sąd pracy zasądził od pracodawcy odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W świetle art. 55 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracod ...

Czy otrzymanie dokumentu celnego oraz towaru - w przypadku dokonania odprawy celnej - przez agencję celną działającą w oparciu o pełnomocnictwo bezpośrednie jest równoznaczne z otrzymaniem tego dokumentu i towaru przez podatnika ?

Na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r.o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. Ust. 3a w/w przepisu sta ...

Spółka dokonała w miesiącu październiku 2003r. importu towarów. Wraz ze złożonym wnioskiem do urzędu celnego o uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, Spółka przesłała oryginał tego dokumentu. W miesiącu lutym 2004r. organ celny zwrócił w/w dokument wraz z decyzją uznającą zgłoszenie celne za prawidłowe. Jaką datę należy przyjąć za moment otrzymania dokumentu celnego ?

Spółka dokonała w miesiącu październiku 2003r. importu towarów. Wraz ze złożonym wnioskiem do urzędu celnego o uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, w części dotyczącej zastosowanych stawek celnych, Spółka przesłała oryginał tego dokumentu. W miesiącu lutym 2004r. organ celny zwrócił w/w dokument wraz z decyzją uznającą zgłoszenie celne za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wyn ...

Firma dziewiarska będąca spółką jawną nieodpłatnie otrzymuje od kontrahentów próbki materiałów (przędza, dodatki) oraz nieodpłatnie przekazuje kontrahentom wzory produktów. Zapytanie dotyczy zasad opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: nieodpłatnego otrzymania próbek materiałów: 1) od kontrahentów krajowych, 2) od kontrahentów wewnątrzwspólnotowych, 3) od kontrahentów spoza Unii Europejskiej; oraz nieodpłatnego przekazania wzorów produktów: 4) kontrahentom polskim, 5) kontrahentom wewnątrzwspólnotowym, 6) kontrahentom spoza UE.

W zakresie podatku od towarów i usług: Ad 1) Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zawiera wykaz czynności, które podlegają podatkowi VAT (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnoto ...

dotyczy zasad opodatkowania pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Policji na podstawie zarządzenia nr 86 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06.09.1991 r. i wypłaconej w latach 1991-1993

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż funkcjonariuszom Policji udzielana była pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Pomoc ta wypłacana była jednorazowo i w pełnej przysługującej wysokości, m.in. na podstawie: zarządzenia nr 86 MSW z dnia 06.09.1991 r., zarządzenia nr 41 MSW z dnia 09.03.1993 r., zarządzenia MSWiA z dnia 30.09.199 ...

Stan faktyczny: Spółka będzie otrzymywała od dostawców oraz będzie udzielała premiipieniężnych dla odbiorców, uzależnionych od wielkości dokonywanych zakupówi terminu uregulowania należności z tytułu realizacji dostaw objętych umową. Wypłata premii pieniężnej jest uzależniona od osiągnięcia określonego poziomu zakupów, jest zatem wynagrodzeniem za dobrą współpracę. Celem premii pieniężnej nie jest bowiem obniżenie ceny sprzedawanego towaru. Premia ma charaktermotywacyjny do dalszej współpracy i pozostaje bez wpływu na osiągnięty obrót towarów, gdyż w związku z przyznaną premią nie ulega zmniejszeniu kwota należnaz tytułu sprzedaży. Otrzymywanie i udzielanie premii pieniężnej dotąd było dokumentowane - na podstawie pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 16.09.2004 r. - notą uznaniową lub obciążającą, ponieważ strony traktowały ją jako nie podlegające ustawie o VAT wynagrodzenie za dobrą współpracę handlową. Pytanie: Na podstawie art. 14 "a" § 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Spółka prosi o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 12.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późno zmianam ...

Czy dla celów obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów kapitałowych z funduszów inwestycyjnych należy najpierw od przychodu wyrażonego w USD odjąć koszty wyrażone w USD, a następnie dokonać przeliczenia wyniku (dochodu) na złote i od tego obliczyć podatek?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 12.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki p o s t a n a w i a ...

Czy faktura na przedpłatę (faktura zaliczkowa), powinna być uznawana za przychód podatkowy w momencie całkowitego wydania towaru objętego jednym zamówieniem (podzielonego, np. na dwie dostawy)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §4 w związku z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 10.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 15.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Sk ...

Czy w przypadku otrzymania częściowej zapłaty za noty księgowe wystawione zleceniobiorcy i zaksięgowane w 2004 r. z tytułu poniesionej szkody przez zleceniodawcę (dopłaconej różnicy w cenie), zapłacona cześć będzie przychodem podatkowym 2004 r., natomiast pozostała część stanie się przychodem podatkowym w roku otrzymania faktycznej zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy w przypadku braku otrzymania zapłaty w 2004 r. tytułem not wystawionych i zaksięgowanych w tym roku z tytułu poniesionych kosztów i strat na projekcie w wyniku wypowiedzenia warunków kontraktu, zakłócania i utrudniania realizacji robót powstanie przychód podatkowy w 2004 r., czy w roku otrzymania zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Generowanie strony w 22 ms