Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: program komputerowy

Czy podlega odliczeniu w 2003 r. prenumerata pisma fachowego i zakup programu komputerowego, niezbędnego w związku z wykonywaną pracą zawodową świadczoną w ramach umowy o pracę?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. „d” ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) – wg stanu prawnego obowiązującego na dzień 31.12.2003 r. – podatek dochodowy należny za rok podatkowy zmniejsza się, jeżeli w danym roku podatnik poniósł wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw ...

Czy zakup licencji w odniesieniu do programu komputerowego od zagranicznego kontrahenta, a następnie jej sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz eksport i import towarów lub usług. Nowelizacja tejże ustawy z dnia 15.02.2002 r. rozszerzyła katalog usług podlegających opodatkowaniu ...

Spółka pyta o zakres stosowania art.21 ustawy o p.d.o.p w kontekście realizowanego przez spółkę obrotu oprogramowaniem komputerowym. Spółka zajmuje się dystrybucją programów komputerowych, nie nabywając na swoją rzecz jakichkolwiek uprawnień licencyjnych i bez prawa do udzielania sublicencji innym podmiotom.

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr poz. 926 ze zmianami/ w odpowiedzi na wniosek z dnia 29.01.2004r., /wpływ do tut. urzędu dn.02.02.2004/ o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania należności wypłacanych w związku z udostępnieniem systemu komputerowego, Naczelnik Drugiego Mazowie ...

Czy otrzymanie przez Spółka od kontrahenta zagranicznego drogą elektroniczną subskrypcję oprogramowania wraz z usługą wsparcia technicznego jest importem usług ?

Spółka otrzymała od kontrahenta zagranicznego drogą elektroniczną subskrypcję oprogramowania wraz z usługą wsparcia technicznego. Przedmiotowa czynność klasyfikowana jest do grupowania PKWiU 72.20.22-00.00 tj. usługi w zakresie oprogramowania użytkowego. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu poda ...

dotyczy daty powstania przychodu wynikającego z usług polegających na udzieleniu licencji lub upoważnieniu do korzystania z licencji w odniesieniu do programu komputerowego.

Dnia 25 lutego 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez XYZ Sp. z o. o., dotyczące kwestii: daty powstania przychodu wynikającego z usług polegających na udzieleniu licencji lub upoważnieniu do korzystania z licencji w odniesieniu do programu komputerowego. Organ Podatkowy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 12 ust. 3 a ustawy z d ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik może odliczyć naliczony podatek VAT od zakupionego programu komputerowego, który wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej?

Podatnik uzyskał wpis do ewidencji działalności gospodarczej w październiku 2003 r. deklarując rozpoczęcie tej działalności z dniem 1 grudnia tego roku. Następnie podatnik dokonał zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej deklarując rozpoczęcie działalności gospodarczej z dniem 5 stycznia 2004. W dniu 5 stycznia 2004 r. podatnik dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT. Przed ...

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących możliwości odliczenia wydatku związanego z zakupionym w 2003 r. komputerem. W dniu 03.09.2003 r. dokonałam zakupu komputera i przebywałam na zwolnieniu lekarskim do końca 2003 r. Pracę podjęłam w 2004 r.

W związku ze złożonym przez Panią zapytaniem dotyczącym możliwości odliczenia zakupionego w 2003 r. komputera, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 1 ...

Czy należność za nabycie od podmiotu zagranicznego programu komputerowego na potzreby własnej działalności bez praw do jego kopiowania i dystrybucji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

„Zapłata przez podmiot polski za nabycie od podmiotu zagranicznego programu komputerowego na potrzeby własnej działalności podmiotu polskiego bez praw do jego kopiowania, dystrybucji czy innego podobnego realizowania prawa do tego programu nie mieści się w definicji należności licencyjnych określonej w art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. N ...

Czy wartość oprogramowania z tzw. otwartą licencją GNU GPL typu Open Office lub Linux stanowi przychód?

Spółka podnosi, że planuje dokonać zakupu komputerów oraz instalacji oprogramowania tzw. darmowego (Open Office, Linux) będącego alternatywą w stosunku do odpłatnych programów komercyjnych. Wobec zamierzanych działań Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy wartość oprogramowania z tzw. otwartą licencją GNU GPL typu Open Office lub Linux stanowi przychód w myśl przepisu art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 19 ...

Pytanie dotyczy opodatkowania z tytułu zakupu programów komputerowych bądź licencyji przez bank od Spółki z siedzibą poza granicami RP.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając zgodnie z art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stoi na stanowisku, iż odpowiedź Urzędu z dnia 19.04.2004r. Nr US 72/ROP3/423-70/04/SS dotycząca zapytania Spółki z dnia 15.03.2004r. jest nieprawidłowa. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż postanowienia umów zawieranych z kont ...

Generowanie strony w 12 ms