Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontrahent zagraniczny

W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług w zakresie dostarczania personelu do pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawidłowości wystawiania faktur kontrahentowi zagranicznemu w walucie obcej z przeliczeniem na PLN.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Dnia 23 października 2003 r. podatnik zwrócił się z pismem d ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy na wykonywane usługi świadczone dla nierezydenta będzie mógł zastosować stawkę podatku w wysokości 0%.

Podatnik na podstawie umowy z zagranicznym kontrahentem mającym siedzibę w Niemczech zamierza świadczyć prace projektowe z dziedziny budownictwa okrętowego (rysunki, dokumentacja techniczna i technologiczna, ekspertyzy techniczne). Należność będzie przekazana na podstawie wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy podatnika w kraju. Ocena prawna stanu faktycznego: Na podstawie delegacji zawart ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy świadczone przez niego usługi można zaliczyć do rzeczoznawstwa i na podstawie § 64 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług opodatkować 0% stawką podatku VAT.

Podatnik świadczy na terenie Polski usługi polegające na inżynieryjnych nadzorach przy produkcji, montażu i testowaniu maszyn i urządzeń przeznaczonych na eksport. Powyższy nadzór sprawuje na zlecenie kontrahenta zagranicznego będącego odbiorcą tych maszyn. Główny Urząd Statystyczny w wydanej opinii zaklasyfikował wykonywane przez Pytającego usługi do grupowania PKWiU 74.14.15-00.00. – „Usługi w z ...

Czy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym usługi rzeczoznawstwa, oględzin i wyceny szkody, wykonywane poza terytorium RP przez podmiot zagraniczny, na rzecz Podatnika mającego siedzibę w Polsce?

Stosownie do przepisów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 21 ust. 1 ww. ustawy o podatku do ...

Jaja stawka podatku VAT ma zastosowanie po 1 maja 2004 r. do świadczonych przeze mnie usług na rzecz odbiorcy holenderskiego? Świadczone usługi polegają na nadzorze wszelkiego rodzaju zmian wprowadzanych w fazie produkcji, terminów dostaw oraz jakości wyrobów, któe produkowane są na rzecz tego samego odbiorcy holenderskiego przez inny podmiot polski, będący bezpośrednim eksportem tych wyrobów. Otrzymuję wynagrodzenie prowizyjne-każdorazowo negocjowane od odbiorcy holenderskiego, po wystawieniu faktury.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2004r. stanowiące zapytanie o wysokość stawki podatku od towarów i usług na świadczone dla nabywcy z terytorium Wspólnoty Europejskiej usługi, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ...

Jednostka otrzymuje faktury VAT od kontrahenta zagranicznego.Kwoty zawarte w fakturach są wymienione wyłącznie w walucie wymienialnej. Czy Jednostka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z ww. faktur.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami). Pismem z dnia 25 listopada 2003 r. Spółka zwróciła się d ...

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

Z treści przedstawionego przez Spółkę zapytania wynika, że Spółka w październiku 2003 roku zawarła dwie umowy z firmą mającą siedzibę w Indiach. Przedmiotem umów jest wykonanie na rzecz kontrahenta indyjskiego dokumentacji modernizacji dwóch bloków energetycznych oraz nadzór autorski nad prowadzoną wg tej dokumentacji modernizacją. Dokumentacja techniczna wykonana została w Polsce a nadzór autorsk ...

dotyczy różnic kursowych powstałe na skutek kompensaty należności zobowiązaniami wobec kontrahenta zagranicznego

Odpowiadając na wasze pismo z dnia 6.11.2003 r. (znak: KW/1028/2003) zwierające prośbę o udzielenie odpowiedzi na pytanie cyt. „...czy są kosztami lub przychodem podatkowym różnice kursowe powstałe na skutek kompensaty należności zobowiązaniami wobec kontrahenta zagranicznego”, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ...

Gdzie podlegają opodatkowaniu wykonywane przez Spółkę usługi , o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 )w przypadku gdy usługi te są wykonywane w kraju na rzecz kontrahenta polskiego, na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium Wspólnoty lub na terytorium państwa trzeciego ?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zatem przy świadczeniu usług decydujące znaczenie dla objęcia ich opodatkowaniem ma miejsce świadczenia tych usług, co związane jest z zasadą terytor ...

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

W myśl definicji zawartej w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) przez „eksport usług rozumie się usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej”. Jednocześnie w art. 39 ustawodawca wskazuje, iż eksportem usług w rozumieniu ustawy są również: 1. usługi transportu międzynarodowego, 2. usługi z ...

Generowanie strony w 25 ms