Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: waluta obca

W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług w zakresie dostarczania personelu do pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawidłowości wystawiania faktur kontrahentowi zagranicznemu w walucie obcej z przeliczeniem na PLN.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Dnia 23 października 2003 r. podatnik zwrócił się z pismem d ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 16.02.2004 r. (znak: II US PB-I-415/4/04), gdyż jest ona nieprawidłowa: Z stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w piśmie z ...

uzupełnić

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 2.02.2004 r. w sprawie potwierdzenia prawidłowości zaliczenia do kosztu podatku dochodowego za 2003 r. różnic kursowych wynikłych z wyceny kredytu dewizowego po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po przeanalizowaniu załączonej także do ww. zapytania pana pisemnej informacji K. S.A. Oddział w P., z dnia 14.01.2004, a do ...

Czy różnice kursowe w spłacie kredytu zaciągniętego i spłaconego w walucie obcej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 28.01.2004 r. zapytania, czy różnice kursowe w spłacie kredytu zaciągniętego i spłaconego w walucie obcej, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie wyjaśnia, co następuje: W dniu 15.02.2001 r. zawarł pan umowę o ...

Czy zarachowanie w koszty uzyskania przychodów zakupów towarów z importu w oparciu o kurs waluty, który wynika z dokumentu SAD jest prawidłowe?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy-z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w kontekście pism Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik Nr PR/423/13/03/JA z dnia 18.09.2003 r. oraz Nr PR/423/23/03/JA z dnia 17.11.2003 r., stanowiących pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowe ...

Jak prawidłowo obliczyć podatkowy koszt uzyskania przychodu Spółki, wynikający z zapłaty w PLN faktur wystawionych przez Dostawców w walutach obcych?”

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm./,odpowiadając na pisemne zapytanie Spółki "jak prawidłowo obliczyć podatkowy koszt uzyskania przychodu Spółki, wynikający z zapłaty w PLN za faktury wystawione przez dostawców w walutach obcych", Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Definicja kosztów uzyskania przychodów jest określona ...

Dotyczy ujemnych różnic kursowych od kredytów w walutach obcych.

Pismem z dnia 17 listopada 2003 r. /bez numeru/ Spółka zwróciła się o udzielenie informacji dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./ w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych ustalonych od spłaconych rat kapitałowych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktyczneg ...

Jednostka otrzymuje faktury VAT od kontrahenta zagranicznego.Kwoty zawarte w fakturach są wymienione wyłącznie w walucie wymienialnej. Czy Jednostka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z ww. faktur.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami). Pismem z dnia 25 listopada 2003 r. Spółka zwróciła się d ...

1. Czy do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązany jest bank prowadzący rachunek? 2. Czy dochody uzyskane z przewalutowania zgromadzonych na koncie osobistym środków pieniężnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 05.03.2004 r. Nr PD2/415-13/04 koryguję udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ...

Jaki kurs należy stosować przy przeliczaniu na walutę polską kosztów własnych związanych z zakupem towarów w walutach obcych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm,)

Dnia 27 kwietnia 2004 r. wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego zapytanie, w trybie 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, złożone przez Spółkę XXX Sp. z o. o. dotyczące kwestii: Jaki kurs należy stosować przy przeliczaniu na walutę polską kosztów własnych związanych z zakupem towarów w walutach obcych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. ...

Generowanie strony w 10 ms