Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekazanie do używania

- tytuł prawny uprawniający do ulgi na remont i modernizację budynku jednorodzinnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawieart. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 26.01.2004 r., znak: US.VI/I-415-173-I/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji. Z ...

Czy użyczenie bratankowi lokalu mieszkalnego, do którego podatniczka posiada spółdzielcze własnościowe prawo, spowoduje powstanie zobowiązania w podatku dochodowym?

Podatniczka posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Obecnie na dwa lata wyjeżdża do Szwecji. Na ten okres chce oddać do nieodpłatnego używania swoje mieszkanie bratankowi.W zamian za udostępniony lokal, bratanek opiekował się będzie mieszkaniem i opłacał naliczony przez spółdzielnię mieszkaniową czynsz za ten lokal. Jak wynika z powyższego stanu faktycznego, bratanek podatniczki otrzyma ...

Czy przekazanie po likwidacji działalności gospodarczej samochodu stanowiącego środek trwały zlikwidowanej firmy wywoła skutki podatkowe?

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych używający do prowadzonej działalności gospodarczej samochód uznawany za środek trwały może podjąć decyzję o wykreśleniu tego pojazdu z ewidencji środków trwałych i przeznaczeniu go na potrzeby osobiste. Czynność ta nie wywołuje żadnych skutków w zakresie podatku dochodowego, gdyż nie jest sprzedażą, zatem nie powstanie z tego tytułu przychód podlegaj ...

Czy podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z importem towarów (maszyn) w celu ich przetestowania, objętego procedurą odprawy czasowej ?

Jak wynika z w/w wniosku, Spółka sprowadziła do Polski maszyny w celu ich przetestowania, a ich ewentualne nabycie nastąpi w okresie późniejszym. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w przypadku przejęcia w używanie towarów z import ...

Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego z zapytaniem o obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku zakończenia działalności gospodarczej i przekazania przedmiotowego samochodu do użytkowania w działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka.

Podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i zamortyzowany po pięciu latach eksploatacji Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) – zwanej dalej ustawą VAT – po ...

Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne naliczane od samochodów, notebooków stanowiących jej własność, które na czas trwania umowy przekazane były do używania dla zleceniobiorców świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa handlowego.?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 03.03.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 08.03.2004r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 5 ...

Spółka jako zakład użyteczności publicznej pyta czy przychody uzyskiwane z podnajmu pomieszczeń otrzymanych w nieodpłatne używanie od Miasta st. W-wy będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Czy koszty remontów i konserwacji powierzonego majątku będą kosztami uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki złożone w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej w dniu 10 marca 2004r. (data otrzymania przez Urząd Skarbowy) dotyczące opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez spółkę użyteczności publicznej ,,X” z podnajmu pomieszczeń otrzymanych na podstawie umowy użyczenia od Miasta st. Warszawy oraz zaliczenia kosztów eksploatacji przedmiotu użyczenia do kosztów uzyskania pr ...

Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego z zapytaniem o obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku zakończenia działalności gospodarczej i przekazania przedmiotowego samochodu do użytkowania w działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka.

Podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i zamortyzowany po pięciu latach eksploatacji Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) – zwanej dalej ustawą VAT – p ...


Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. W najbliższym czasie zamierzam przekazać cały wykorzystywany w tej działalności majątek (częściowo sprzedać, a częściowo oddać do bezpłatnego używania) małżonce, która prowadzi odrębną działalność i zlikwiduję własną działalność. Jakie będą dla każdego z nas podatkowe skutki tej czynności w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w podatku od towarów i usług? Co będzie stanowiło dla nas przychód, a co koszty uzyskania tego przychodu?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 8.06.2004 r. (data wpływu 15.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych p ...

Generowanie strony w 8 ms