Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółki

Skoro zarząd spółki prowadzi sprawy tej spółki, a pracami zarządu kieruje jego prezes, to, jeżeli nie powierzono spraw spółki jako płatnika podatku od wynagrodzeń osób fizycznych (zaliczek na ten podatek) innemu z członków zarządu albo kierownikowi innej komórki organizacyjnej tej firmy, prezes zarządu spółki jest tą osobą, która zajmuje się jej sprawami gospodarczymi w powyższym zakresie, o ile nie dojdzie też do wskazania, stosownie do art. 31 ustawy - Ordynacja podatkowa, innej jeszcze osoby odpowiedzialnej za czynności spółki jako płatnika podatku.

Czesław D. został oskarżony przez Urząd Skarbowy w O. o to, że od 20 maja 1999 r. do 29 listopada 1999 r. będąc odpowiedzialny jako prezes zarządu w będącej płatnikiem spółce Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji "O." nie wpłacił do budżetu na konto Urzędu Skarbowego pobranych od podatników w miesiącach od kwietnia do listopada 1999 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i że w ...

Informacje podatkowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2003 r. (uzupełniane pismami z dn. 18.02.2003 r. i z dn. 26.02.2003 r.) zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że zasady przekazywania środków płatniczych normuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.). W ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. zastosowania przepisów art. 6a ustawy o podatku VAT w związku z przejęciem spółki jawnej przez spółkę kapitałową, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Przepisy art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlo ...

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości „dużych urzędów skarbowych”? Co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004r. informuje: stosownie do zapisów art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.), wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określoneg ...

W związku ze złożonym przez jednego ze wspólników wieloosobowej spółki jawnej wypowiedzeniem umowy spółki i wystąpieniem wspólnika, Spółka poniosła następujące wydatki: koszty wyceny majątku spółki, koszty opłat za czynności notarialne. Czy w świetle art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych takie wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 22.01.2004 r. (data wpływu 02.02.2004r.) uzupełnio ...

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo Jednostki z dn. 08.12.2003r. (bez znaku, data wpływu: 11.12.2003r.), dotyczące zagadnienia: przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, informuje iż: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę ...


Czy w przypadku zmiany nazwy firmy, duplikat faktury powinien zawierać aktualną nazwę firmy, czy też nazwę firmy wynikającą z kopii tej faktury ?

Zgodnie z § 49 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury. Faktura ...

Sukcesja praw i obowiązków w zakresie VAT przy połączeniu się spółek jawnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Ewdencja i identyfikacja podatników zasady posługiwania się NIP - następstwo prawne

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 lipca 2003 r. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 ze zm.) - uprzejmie informuje, że: zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, płatników (Dz. U. Nr 142 ze zm.) decyzja o nadaniu NIP podatnikowi nie będącemu osobą fizyczn ...


Generowanie strony w 5 ms