Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pościel

- wydatki poniesione na zakup pościeli leczniczo-rehabilitacyjnej a ulga z na cele rehabilitacyjne.

Odpowiadając na pismo Państwa P. z dnia 29.12.2003 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje częściowej zmiany informacji udzielonej Państwu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie pismem z dnia 27.11.2003 r., znak: US.VI/I-415-159-IV/03. Zgodnie z art. 26 us ...

Jestem osobą niepełnosprawną (II grupa inwalidzka) ze schorzeniem zwyrodnieniowym stawów obwodowych i kręgosłupa. Wymagam stałego leczenia farmakologicznego oraz warunków mikroklimatu, głównie środowiska o odpowiedniej temperaturze. W związku z powyższym lekarz zalecił mi kupno zdrowotnej pościeli kaszmirowej, na zakup której posiadam fakturę VAT oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające ww. sytuację. Według mnie przysługuje mi odliczenie od podatku wydatkowanej kwoty na zakup pościeli na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 3 oraz ust. 7c i 7d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Z ...

Podatnik posiada orzeczoną I grupę inwalidztwa. Ze względu na dolegliwości zdrowotne dokonał zakupu pościeli składającej się z materaca, kołdry i poduszki wykonanej z wełny. Pościel ta została nazwana przez producenta "podkładem rehabilitacyjnym". Czy zakupiona pościel podlega odliczeniu od podatku ?

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r., Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) podsta ...


dotyczy odliczenia wydatku na zakup pościeli w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 21.06.2005 r. (znak: PB5/AŁ-033-62-946/05), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej pismem z dnia ...

Czy wydatek poniesiony na zakup wełnianej pościeli profilaktyczno-rehabilitacyjnej podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Z wniosku wynika następujący stan faktyczny: Podatniczka jest osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o pierwszej grupie inwalidztwa. W 2004 r. zakupiła dwa komplety wełnianej pościeli profilaktyczno - rehabilitacyjnej. W tym celu zaciągnęła kredyt bankowy, którego spłata została rozłożona na 24 raty. Zdaniem podatniczki istnieje możliwość odliczenia od dochodu, w ramach ulgi z tytułu rehabilitacji, w ...

Czy przysługuje możliwość odliczenia od dochodu wydatku poniesionego w 2004 r. na zakup pościeli rehabilitacyjno-leczniczej?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 207 oraz art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20 kwietnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnicy z dnia 1 kwietnia 2005 r. nr US-PD-II/415/1/4/05 w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska podatnika zawartego we wniosku ...

Czy podatnikowi z przyznaną rentą inwalidzką przysługuje prawo odliczenia od dochodu wydatku poniesionego w 2004 r. na zakup pościeli rehabilitacyjnej?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 207 oraz art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 8 czerwca 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna z dnia 23 maja 2005 r. Nr PD-II-415/1/71a/05 w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska podatnika zawartego we ...

Dotyczy odliczenia od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne poniesionych wydatków na zakup pościeli rehabilitacyjnej oraz maty do hydromasażu.

W dniu 26.01.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż jest Pani osobą niepełnosprawną. Zgodnie z dołączonym wypisem z treści lekarza orzecznika ZUS z dnia 03.02.1999 r. została Pani uznana ...

Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na zakup w 2005 r. pościeli wełnianej podlegają odliczeniu od dochodu za 2005 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, z 2005r., poz. 60, z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem za 2005 rok wydatków poniesionych w tym roku na cele rehabilitacyjne stwi ...

Generowanie strony w 74 ms