Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przejęcie długu


Czy umowa o przejęcie długu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawarty jest w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) Podstawową czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest umowa sprzedaży. Jest to umowa, zgodnie z którą jedna ze stron (sprzedawca-zbywca) zobowiązuje ...

W jaki sposób ustalić wartość firmy oraz łączną wartość początkową nabytych środków trwałych – w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 6.02.2004 r. (znak: PO IV-423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 7.01.2004 r. (znak: PDM ...

W złożonym zapytaniu Spółka A wyjaśnia, że zawarła transakcję w wyniku której sprzedała posiadane udziały w Spółce B Sp. z o.o. w zamian za zwolnienie z długu względem firmy Y w związku z tym pyta, czy różnice kursowe od przejmowanych zobowiązań naliczone na dzień potrącenia – kompensaty – może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższe Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego zauważa, iż w przedmiotowej transakcji nie mamy do czynienia z kompensatą wierzytelności. Zgodnie bowiem z art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelno ...

Czy umowa o przejęcie długu zgodna z art. 519 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego rodzi obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 04-05-2004r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Przedmiotem rozpatrywanego zapytania jest kwesta czy umowa o przejęcie długu rodzi obowiązek uiszczenia podatku od ...

W jakiej sytuacji cena nabycia przedsiębiorstwa nie uwzględnia przejętych długów funkcjonalnie związanych z działalnością gospodarzcą zbywcy, a kiedy długi te uwzględnia?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze pismem z dnia 29.04.2004 r. Nr II-2/423/13A/2004 udzielił w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r., Nr 137, poz.926 ze zm.) „C” sp. z o.o. w Zielonej Górze, pisemnej informacji na pytanie: „W jakiej sytuacji cena nabycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 2 ustawy o podatku dochodowy ...

Podatnicy kupili lokal mieszkalny od Gminy z możliwością rozłożenia części ceny na raty, co zostało zabezpieczone hipoteką umowną na rzecz Gminy. Do dnia dzisiejszego podatnicy zapłacili dwie raty. Podatnicy zamierzają sprzedać lokal mieszkalny a nowy właściciel chce przejąć i spłacić dług wobec Gminy. W związku z powyższym sprzedający nie otrzymają całej kwoty sprzedaży lecz tylko część tej ceny pomniejszoną o wysokość rat do spłaty na rzecz Gminy. Jak powinni rozliczyć się podatnicy w związku ze sprzedażą ww. lokalu?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 źródłem przychodu jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy. jeżeli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i z ...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z rat leasingowych wynikających z umowy zawartej 1 października 2004r., na podstawie której Spółka przejęła prawa i obowiązki „Dotychczasowego Korzystającego” jak „Korzystającego”, z Umowy Leasingu z 22 sierpnia 2002r.?

Pismem z dnia 10 grudnia 2004r., Ldz. N/45/2004, uzupełnionym pismem z dnia 27 grudnia 2004r. i z dnia 31 grudnia 2004r., Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: W ramach umowy zawartej w dniu 1 października 2004r., o przejęcie długu i przelewu wierzytelności Spółka przejęła prawa i obowiązki „Dotychcz ...

Czy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, od towarów i usług, dochodowym od osób prawnych w razie wniesienia dopłaty do likwidowanej spółki przez jednostkę samorządu terytorialnego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie zgodnie z art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego odnośnie: podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Czy wydatek poniesiony przez wynajmującego na spłatę zadłużenia poprzedniego najemcy stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą zawarł w dniu 01.08.2004 r. umowę najmu lokalu użytkowego z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych. Warunkiem bezprzetargowego przejęcia tego lokalu była spłata w dniu 29.07.2004 r. części zadłużenia poprzedniego najemcy, ciążącego na tym lokalu. W związku z pow ...

Generowanie strony w 5 ms