Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: remanent

Czy w trakcie 2004r. możliwe jest ustalanie dochodu z działalności gospodarczej stanowiącego podstawę obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem różnic remanentowych.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, zobowiązany do rozliczania się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów zwrócił się z zapytaniem o możliwość ustalania dochodu z działalności gospodarczej stanowiącego podstawę obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie 2004r. z uwzględnieniem różnic remanentowych. Ponadto zwrócił z ...

Czy darowizna przedsiębiorstwa osoby fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w jakich wartościach należy sporządzić remanent likwidacyjny ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2004 r. w sprawie darowizny przedsiębiorstwa osoby fizycznej, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki w nim określone – informuje, że na mocy przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ust ...

1. W którym momencie powstaje przychód z tytułu sprzedaży złomu na eksport, jeżeli w grudniu 2003 r. towar został załadowany na wagony i wysłany do odbiorcy, faktura została wystawiona w grudniu 2003 r., natomiast wywóz towaru za granicę zgodnie z dokumentem odprawy celnej SAD miał miejsce w 2004 r.? 2. Czy towar będący przedmiotem tej transakcji należy objąć remanentem na koniec 2003 r.?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.02.2004 r. dotyczące momentu powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku eksportu: Jak wynika wniosku, firma ...

Jako przedsiębiorstwo wielozakładowe dokonuję wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wg zasad określonych w § 30 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U Nr 152, poz. 1475). Jaki jest ostateczny termin wpisania do księgi przychodów i rozchodów spisu z natury na dzień 31 grudnia ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 19.03.2004 r. i uzupełnionym w dniu 04.04.2004 r. zapytaniem dotyczącym terminu wpisania spisu z natury do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporząd ...


Proszę o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego prowadzenia dwóch zakładów tego samego przedsiębiorstwa. Czy mogę prowadzić jedną księgę przychodów i rozchodów dla całej mojej działalności? Czy mam obowiązek sporządzać dowody przesunięć towarów handlowych oraz oddzielne remanenty?

W związku ze złożonym w dniu 22.04.2004r. (uzupełnionym w dniu 18.05.2004r.) zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w sytuacji prowadzenia dwóch zakładów tego samego przedsiębiorstwa, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) N ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zgodnie z unormowaniem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Z punktu widzenia ustawy podatkowej przy ustaleniu jakie wydatki stanowi ...


Szczególne zasady ustalania dochodu

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawow ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 16.09.2004 r., informuję, że sprawę remanentu sporządzonego na dzień 31.12 każdego roku reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U .Nr 152, poz. 1475, oraz Nr 224, poz. 2256). W oparciu o § 27 ust. 1 cytowanego rozporządzenia podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania ...

Generowanie strony w 5 ms