Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: różnica

Czy w trakcie 2004r. możliwe jest ustalanie dochodu z działalności gospodarczej stanowiącego podstawę obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem różnic remanentowych.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, zobowiązany do rozliczania się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów zwrócił się z zapytaniem o możliwość ustalania dochodu z działalności gospodarczej stanowiącego podstawę obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie 2004r. z uwzględnieniem różnic remanentowych. Ponadto zwrócił z ...

Stan faktyczny: Sp. z 0.0. w Lublinie prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych w zakresie głównie handlu hurtowego. W roku bieżącym Spółka zakupiła nieruchomość rolną na której rozpoczęła odwrześnia hodowlę raków. Cykl hodowlany wynosi minimum 2 lata, stąd oczekiwane przychody ze sprzedaży raków spodziewane są pod koniec 2006 r.Koszty związane z powyższą działalnością rolniczą ( założenie i utrzymanie stawów, mateczników raków, karma, płace personelu, amortyzacja itp.) ujmowane są z chwilą ich poniesienia na wyodrębnionych kontach i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.W swej działalności Spółka ponosi koszty ogólnego zarządu i nie sposób w obecnej chwili, nie uzyskując przychodu z rolnictwa ustalić klucz podziału jako podstawę przyjmując stosunek przychodów - z ust.2 art. 15 updop. Zapytanie: Czy podatnik który ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł (rolnictwo), z których jakikolwiek przychód osiągnięty będzie najwcześniej w 2006 r "; a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, winien rozliczać te koszty zgodnie z zasadą określoną w ust. 2 art.15 updop - dopiero po uzyskaniu przychodów z tych innych źródeł ( rolnictwo).

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 , poz. 926 z późn. zm. ), w związku z zapytaniem Spółki z dnia 20. 10. 2004 r. – ( data wpływu 22. 10. 2004 r.) –– Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie przedstawia stanowisko w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 15. 02. 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednoli ...

czy pojęcie przychodu w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego jest równoznaczne z pojęciem dochodu. Rozwiązanie powyższego problemu jest istotne , gdyż ZUS stoi na stanowisku iż są to pojęcia równoznaczne.

Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opłacając zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. W związku z powyższym zwraca się z zapytaniem czy pojęcie przychodu w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego jest równoznaczne z pojęciem dochodu. Rozwiązanie powyższego problemu jest istotne , gdyż ZUS stoi na stanowisku iż są to pojęcia równoznaczn ...

Czy w przypadku otrzymania częściowej zapłaty za noty księgowe wystawione zleceniobiorcy i zaksięgowane w 2004 r. z tytułu poniesionej szkody przez zleceniodawcę (dopłaconej różnicy w cenie), zapłacona cześć będzie przychodem podatkowym 2004 r., natomiast pozostała część stanie się przychodem podatkowym w roku otrzymania faktycznej zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy prawidłowo wyliczane są różnice kursowe w przedstawionych przypadkach dotyczących: a) wpływu waluty na konto z tytułu zapłaty za transakcję, b) zapłaty zobowiązania zagranicznego środkami znajdującymi się na rachunku walutowym, c) odsprzedaży waluty bankowi, d) potrącenia kosztów bankowych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Panią w złożonym w dniu 23.06.2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Czy istnieje możliwość zakwalifikowania różnic kursowych do przychodów i ewentualnie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji gdy spółka jawna dokonuje sprzedaży towaru nabytego poza Unią Europejską polskim odbiorcom, a część należności wyrażonej w walucie obcej (należność częściowo jest także określona w polskich złotych) polski odbiorca zobowiązany jest uregulować na konto zagranicznego dostawcy spółki jawnej?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 10.06.2005 r. i uzupełnionym w dniu 23.06.2005 r. oraz w dniu 28.07.2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpr ...

Czy różnice powstałe pomiędzy wartością rat kredytu obliczoną według kursu, po jakim przeliczono kredyt w momencie jego zaciągnięcia a wartością rat w momencie ich spłaty przeliczoną po uzgodnionym dla spłat kursie zaliczane są, w zależności od ich charakteru, odpowiednio do przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych – ustawa o podat ...

Czy stanowi przychód ze stosunku pracy, zgodnie z zapisem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), kwota stanowiąca różnicę pomiędzy stopą oprocentowania pożyczki udzielonej pracownikowi przez pracodawcę na cele mieszkaniowe a stopą oprocentowania kredytu bankowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz .60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 09.11.2005 r. W sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, jako prawid ...

Czy w sytuacji, gdy podatnik zaciągnie kredyt w złotych, przy jego spłacie zarówno w złotych jak i dolarach amerykańskich, nie powstają różnice kursowe w rozumieniu art. 15 ust.1a oraz art. 12 ust.1 pkt 1 w/w ustawy?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uzn ...

Czy Spółka prawidłowo oblicza następujące różnice kursowe:a)wg art. 12 ust. 3 ? w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów różnice kursowe ustala się jako różnicę pomiędzy kursem kupna z dnia wpływu należności i kursem średnim z dnia zarachowania tej należności - w zależności od relacji tych kursów zwiększają one (jeżeli kurs kupna jest większy od kursu średniego NBP) lub zmniejszają (jeżeli jest odwrotnie) wcześniej zarachowane przychody,b)wg art. 12 ust.2a ? w zakresie przychodów ze sprzedaży waluty obcej ustala się je jako różnicę pomiędzy kursem kupna z dnia sprzedaży waluty bankowi oraz kursem kupna z dnia otrzymania wpływu należności (zwiększają przychody, kiedy aktualny kurs kupna jest wyższy od kursu, po jakim zarachowano wpływ należności, zmniejszają je, kiedy jest odwrotnie),c)wg art. 15 ust. 1 ? w zakresie kosztów uzyskania przychodów, ustala się je jako różnicę pomiędzy kursem sprzedaży z dnia zapłaty zobowiązania i kursem średnim NBP z dnia zarachowania kosztu ? w zależności od relacji tych kursów zwiększają (jeżeli kurs sprzedaży jest większy od kursu średniego lub zmniejszają (jeżeli jest odwrotnie) wcześniej zarachowane koszty uzyskania przychodu,d)wg art. 15 ust.1a ? w zakresie kosztów z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w związku z regulowaniem zobowiązań w walutach obcych w sposób następujący: koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania. Ponieważ Spółka nie zakupuje walut obcych od banku, nie ustala w ten sposób różnic kursowych.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...

Generowanie strony w 6 ms