Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: źródła prawa

a) czy określenie "dochód faktycznie uzyskany"użyte w art. 10 ustawy o p.d.o.p. odnosi się do wartości dywidendy brutto przed opodatkowaniem czy pomniejszonej o podatek pobrany u źródła, b) zakres określenia podatek dochodowy, użyte w art. 16 ust.1 pkt 15 w/w ustawy,

Dnia 17 lutego 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez X Sp. z o. o., , dotyczące opisanych w zapytaniu kwestii: Organ Podatkowy zważył, co następuje: Ad a) Zgodnie z art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału. Z uwagi na fakt, że w ...

dotyczy uznania kwoty odsetek od pożyczki za koszty uzyskania przychodu - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku - i możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 16 ust. 1 pkt 60, art. 16 ust. 7a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), art. 25 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w z ...


Czy od sprzedaży lokalu należy zapłacić 10% zryczałtownego podatku dochodowego w sytuacji gdy część kwoty przeznaczona została na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na nabycie tego lokalu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 25 ms