Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uszlachetnianie czynne

Podatnik świadczy usługi objęte procedurą uszlachetniania czynnego. Sam sprowadza bezpośrednio towar od kontrahenta zagranicznego i sam wywozi wykonane towary za granicę. Prace uszlachetniania powierza podwykonawcy. Czy w tej sytuacji ma prawo do zastosowania obniżonej stawki 0% ?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż zawarł kontrakt z podmiotem niemieckim na wykonanie usług objętych procedurą uszlachetniania czynnego. W tym celu sprowadzi bezpośrednio towary od kontrahenta zagranicznego, prace uszlachetniania powierzy podwykonawcy. Po uszlachetnianiu firma podatnika wywiezie wykonane towary za granicę oraz szczegółowo rozliczy się ze sprowadzonych ...


Kiedy można odliczyć podatek VAT wynikający z dokumentu SAD-u dokumentującego procedurę dopuszczenia do obrotu, otrzymanego we wrześniu br.

W wyniku przerobu towaru w ramach procedury uszlachetniania czynnego powstał produkt kompensacyjny w postaci odpadów, który został następnie wprowadzony na polski obszar celny w ramach procedury 4051 – „dopuszczenie do obrotu towarów w stanie nie zmienionym lub produktów kompensacyjnych objętych uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń”. Dokumentujący tę czynność j.d ...

Czy spółka jest bezpośrednim wykonawcą usługi, czyli ma prawo do zastosowania stawki 0%, czy jest pośrednikiem między firmą niemiecką, a podwykonawcą zlecenia?

Stosownie do zapisu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz 50 ze zm.) eksportem usług są usługi wykonane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczpospolitej Polskiej. Od powyższej reguły ustawodawca określił wyjątki, w tym m.in. wyjątek zawarty w art. 39 ust.1 pkt 5 wyżej cytowanej ustawy zgodnie z którym eksportem usłu ...

Przedmiotem pytania zawartego w piśmie podatnika jest zasadność zastosowania stawki podatku 0% w eksporcie usług objętych procedurą uszlachetniania czynnego.

W odpowiedzi na pismo firmy ... z dnia 14.01.2004r. uzupełnione w dniu 05.02.2004r. oraz w dniu 23.03.2004r. - w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście wyjaśnia, co następuje: ...

Jak należy rozliczyć VAT od usługi uszlachetnienia czynnego?

Warunkiem uznania za eksport usług czynności polegających na uszlachetnieniu towarów sprowadzonych na polski obszar celny, świadczonych przez podatników na zlecenie nierezydentów, nie będących podatnikami VAT jest, aby podatnik nie tylko spełnił określone warunki w § 58 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku ...

Pytanie dotyczy stosowania stawki podatku VAT na usługi uszlachetniania czynnego świadczone przez podwykonawców na rzecz polskiego podatnika który jest zleceniobiorcą tej usługi od podmiotów z innych krajów UE.

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym (m.in. przerób uszlachetniający) miejscem świadczenia usług – co do zasady – jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie świadczone (tam też powstaje obowiązek podatkowy). Jeżeli polski podatnik świadczy w Po ...

W jakich sposób po 01.05.2004r. i w okresie przejściowym opodatkowane są podatkiem od towarów i usług usługi uszlachetniania czynnego ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w ...

Spółka S zajmuje się produkcją rolniczą oprócz tego sprowadza na podstawie kontraktu z kontrahentem holenderskim rośliny do uszlachetniania czynnego. Do końca kwietnia wymagane było zezwolenie z Urzędu Celnego na wywóz tychże roślin w systemie ceł zawieszonych (odprawa czasowa) wywóz tych cebul powinien nastąpić w ciągu 30 dni, jednakże istniała możliwość przedłużenia tego wywozu do trzech lub czterech miesięcy. Obecnie takie zezwolenie nie jest wymagane, w związku z tym cebule przywożone są na podstawie listu przewozowego i w ciągu 30 dni opuszczają Polskę już przerobione.Czy możemy tak samo postępować w momencie gdy zgodnie z podpisanymi kontraktami:- przywieziemy do Polski w miesiącach od marca do maja b.r. rośliny, które zostaną poddane przerobowi, a następnie odesłane do Holandii ok. stycznia do marca 2005r.- pędy róż przywiezione do Polski w m-cu październiku, a wywiezione w m-cach od grudnia do stycznia?Z przedstawionej sytuacji wynika, że nie zostanie spełniony warunek wywozu w ciągu 30 dni.Z kontraktów wynika, że rośliny pozostaną własnością zleceniodawcy.

Wytworzenie towarów z materiałów powierzonych podatnikowi kwalifikuje się jako świadczenie usług i opodatkowuje w miejscu faktycznego ich wykonania. Usługami takimi będą zatem usługi tzw. przerobu uszlachetniającego. Usługi te polegają na poddaniu towaru na obszarze celnym Wspólnoty, jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania, które obejmują: - obróbkę towarów, włączając w to montaż, sk ...

Kiedy powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT: w eksporcie towaru do kraju unijnego z kwietnia 2004r. potwierdzonego deklaracją SAD-1A przez graniczny urząd celny w maju 2004r. oraz w eksporcie usług uszlachetniania czynnego nie zapłaconych do 30 kwietnia 2004r.?

Zgodnie z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zmianami) w eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez graniczny urząd celny wywozu towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej. W przedmiotowym przypadku sprzedaż towaru zrealizowana jeszcze w kwietniu 2004r., przed akc ...

Generowanie strony w 2 ms