Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: doradztwo gospodarcze

Podatniczka posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie podmiotami na ich zlecenie, doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego. Usługi zarządzania podmiotami kwalifikowane są jako świadczone osobiście na podstawie art. 13 pkt 9 updof - w tej kwestii złożone zostało dnia 20 stycznia 2004r. w tutejszym urzędzie stosowne oświadczenie. Natomiast w pozostałej części, tj. doradztwa, złożone zostało oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c upodf. Działalność ta jednak nie będzie prowadzona, nie będą z tego tytułu uzyskiwane przychody. Głównie będą prowadzone usługi zarządzania podmiotami. Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) świadcząc usługi zarządzania, o których mowa w art. 13 pkt 9 updof i posiadając jednocześnie wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i sprawowania nadzoru budowlanego, odnośnie której to działalności złożyłam oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania zgodnie z art. 9a ust. 2 w związku z art. 30c, a z której to działalności nie będę uzyskiwać przychodów ( de facto nie będę świadczyła tej działalności), mam prawo do korzystania z ulg przewidzianych w w/w ustawie, w tym do wspólnego opodatkowania z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Od 1 stycznia 2004 roku ustawodawca w art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wprowadził nową definicję działalno ...

Jakie są stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych z tytułu świadczenia usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz usług w zakresie zarządzania i kierowania w zakresie działalności gospodarczej ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 11.12.2003 r. na Pana pismo z dnia 21.11.2003 r. w sprawie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych z tytułu świadczenia usług: - doradztwa w zakresie prowad ...

Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług doradztwa i zarządzania o symbolu PKD 74.14A.

Pismem z dnia 14 lutego 2004r., uzupełnionym 29 lutego 2004r. zwrócił się Pan z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT usług doradztwa i zarządzania o symbolu PKD 74.14A. Z pisma wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradztwa. i zarządzania, które pPismem z dnia 14 lutego 2004r., uzupełnionym 29 lutego 2004r. zwrócił się Pan z prośbą o ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 listopada 2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, iż wykonywane przez Pana usługi szkoleniowe zakwalifikowane są według PKW i U do grupy 80 i obejmują usługi w zakresie edukacji. Świadczenie w/w czynności zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 2 podlega zwolnieniu od podatku VAT. Usługi te wymienione są w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 8 ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować wykonywane na rzecz nierezydentów usługi w zakresie doradztwa gospodarczego, telemarketingu, księgowe, przetwarzania danych i dostarczania informacji?

Zgodnie z § 64 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 268 ze zm.) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się do m.in. następujących usług: c) w zakresie rzeczoznawstwa d) reklamowych e) księgowych i innych podobnych usług, j ...

Czy wydatki poniesione w związku z procesem konsolidacji branży teleinformatycznej (w szczególności koszty usług doradczych w zakresie analizy sektora teleinform. pod kątem identyfikacji podmiotów mogących być przedmiotem transakcji oraz pod kątem optymalnego scenariusza przejęcia spółek) stanowią koszty uzyskania przychodów spółki przejmującej?

Dnia 17 maja 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej dotyczące kwestii: Kwalifikowania wydatków poniesionych w związku z procesem konsolidacji branży teleinformatycznej (wydatki te obejmowały w szczególności koszt usług doradczych w zakresie analizy sektora teleinformatycznego pod kątem identyfikacji podmiotów mogących być przedmiotem transakcji ...

Dotyczy kwestii stosowania numeru identyfikacji podatkowej UE oraz stawki podatku VAT dla usług świadczonych w Polsce na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych mających siedziby na terenie UE, poza granicami Polski.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 27 kwietnia 2004 r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność usługową na terenie Polski na rzecz firm niemieckich mających swe siedziby w Niemczech. Jest to działalność w części przedstaw ...

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytania z dnia 17 czerwca 2004r. (data wpływu), dotyczące zastosowania nowej ustawy o podatku od towarów i usług informuje: Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana winna być działalności szkoleniowo-doradcza, mająca na celu ograniczenie bezrobocia oraz rozwój przedsiębiorczości, finansowana w 75% ze środków Unii Europejskiej Phare oraz w 25 % ze środków budżetowych ?

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z 2004 roku) stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w przepisach ustawy oraz w rozporządzeniach wykonawczych, jako opodatkowane obniżoną stawką lub jako zwolnione od opodatkowania. W art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy jako zwolnione od opodatkowani ...

Czy usługi doradztwa w zakresie promocji i reklamy świadczone na rzecz Kancelarii przez pracownika działającego na podstawie umowy stałego zlecenia z tytułu których osiąga on przychody, stanowią samodzielną działalność gospodarczą i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też usługi te wyłączone są spod opodatkowania tym podatkiem?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Kancelaria świadcząca usługi prawnicze korzysta z pomocy doradcy ds. Promocji i Reklamy, który w ramach świadczonych usług doradztwa w zakresie promocji i reklamy udziela Kancelarii porad, wyjaśnień i wskazówek w zakresie spraw związanych z promocją i reklamą, a w szczególności nowoczesnych działań marketingowych, rozwiązań dotyczących spo ...

Generowanie strony w 5 ms