Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kapitał zapasowy

Czy spółka jako płatnik powinna naliczyć 19% zryczałtowany podatek dochodowy i złożyć deklarację w Urzędzie – art.30a ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków zgromadzonych na jej kapitale zapasowym utworzonym z dopłat wspólników będących osobami fizycznymi ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2004 r. /data wpływu 19.02.2004 r./ w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków zgromadzonych na jej kapitale zapasowym utworzonym z dopłat wspólników będących osobami fizycznymi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sie ...

Spółka obniża kapitał zakładowy poprzez umorzenie udziałów bez wypłaty wynagrodzenia wspólnikowi. Kwota z umorzenia zostaje przekazana na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie straty powstałej z przejęcia spółek zależnych. Pytanie podatkowe dotyczy konsekwencji podatkowych obniżenia kapitału zakładowego w odniesieniu do wspólników będących osobami fizycznymi oraz spółki jako osoby prawnej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że jednostka obniża kapitał zakładowy poprzez umorzenie udziałów bez wypłaty wynagrodzenia wspólników. Kwota z umorzenia zostaje przekazana na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie strat powstałych z przejęcia spółek zależnych. W związku z powyższym nie powstanie obowiązek podatkowy dla udziałowców spółki z tytułu podatku dochodowego od ...

Czy wniesienie dopłat w trybie art. 396 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych stanowi dla Spółki przychód podatkowy?

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 396 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowy ...

Czy pokrycie strat kapitałem zapasowym, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników, spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z postanowieniami art. 191 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 ze zm.) - wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art 192-197. Z powyższego zatem wynika, iż umowa ...

Czy występuje obowiązek podatkowy w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego utoworzonego z nadwyżki cen emisyjnych nad wartością nominalną akcji (agio emisyjne).

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz ...


Podatek dochodowy od osób prawnych

Art. 191 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) stanowi, iż wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1 (tj. możliwości wypłaty zaliczek na poczet dywidendy). Umowa spółki może przewidywać inny spos ...

Czy od dopłat na fundusz zapasowy spółki, dokonanych przez wspólników w miesiącu lutym 2004 r. , należny jest podatek od czynności cywilnoprawnych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z wnioskiem z dnia 12 lipca 2004 r., działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), prezentuje swoje stanowisko w zakresie zapytania dotyczącego stosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - odnośnie kwestii ...

Czy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowaniu PCC podlega tylko podniesienie kapitału zakładowego, natomiast nie jest opodatkowane podniesienie kapitału zapasowego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pisemne zapytanie w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w w/w sprawie informuje: Z przedstawionego przez wnioskodawcę opisie sytuacji wynika, że Spółka w 2003 r. dokonała po ...

Czy kwota agio-nadwyżki ponad wartość nominalną wydanych udziałów przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki stanowić będzie przychód Spółki? Spółka planuje zamienić pożyczkę od większościowego udziałowca zagranicznego na kapitał zakładowy Spółki przez jago podwyższenie w drodze potrącenia umownego wierzytelności wspólnika z tej pożyczki.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.09.2003 r., uzupełniony w dniu 22.10.2003 r., o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z pisma podatnika, otrzymał on pożyczkę od udziałowca ...

Generowanie strony w 5 ms