Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akcje pracownicze

Podatnik jest posiadaczem akcji pracowniczych, które zamierza sprzedać w 2004 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych poprzez Dom Maklerski. Jak należy opodatkować tą transakcję sprzedaży akcji?

Ustawa z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wprowadza nowe zasady rozliczania w 2004 roku dochodów uzyskanych między innymi ze zbycia papierów wartościowych (akcji). Zgodnie z postanowieniami art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 ...

Czy otrzymane przez spadkobierców odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami zasądzone w drodze wyroku sądowego, z tytułu nie przyznania akcji pracowniczych K. S.A. należne zmarłemu pracownikowi, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. a) i b) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych dokumentów wynika, iż na podstawie wyroku sądowego podatnik otrzymał w 2004 r. odszkodowanie z tytułu nie przyznania akcji pracowniczych K. S.A. w L. wraz z należnymi odsetkami jako spadkobiercy po zmarłym pracowniku tej spółki. Z załączonego przez podatnika wyroku sądowego, wynika iż otrzymane odszkodowanie było, jak zważył Sąd Okręgowy w Legni ...

Podatnik nabył nieodpłatnie akcje PKN ORLEN, które zamierza sprzedać w 2004 roku .Czy sprzedane w 2004r akcje będzie musiał doliczyć do dochodu za 2004 rok? Jak i w jakim terminie ma się rozliczyć z podatku za sprzedane akcje?

Ustawa z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wprowadza nowe zasady rozliczania w 2004 roku dochodów uzyskanych między innymi ze zbycia papierów wartościowych (akcji). Zgodnie z postanowieniami art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 200 ...

W jaki sposób rozliczyć dochody uzyskane w miesiącu lutym 2004 r. ze sprzedaży akcji nabytych nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.) ?

Ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wprowadzono zmiany w zakresie zasad rozliczania dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w 2004 r. Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z ...


W styczniu 2004 r. podatnik otrzymał zasądzone wyrokiem sądu odszkodowanie za nie przyznanie akcji pracowniczych wraz z odsetkami. Czy świadczenia te korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeśli nie, to w jakiej wysokości i od jakiej kwoty należy zapłacić podatek dochodowy?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem : a) określonych w prawie pracy odpra ...


Czy dochody ze sprzedaży w 2003 r. i 2004 r. akcji imiennych zakupionych w 1992 r. w ofercie niepublicznej Skarbu Państwa na podstawie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w postaci przekazania majątku spółce w formie leasingu są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1993 r. jako założyciel spółki (...) podatnik nabył 10.660 szt. akcji imiennych w ofercie niepublicznej od Skarbu Państwa na podstawie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w postaci przekazania majątku, spółce w formie leasingu. W dniu 15.12.2003 r. podatnik dokonał sprzedaży części przedmiotowych akcji, planując jednocześnie pozosta ...

Czy dochód uzyskany w 2003 r. ze sprzedaży akcji nabytych w 1996 r. podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 52 pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązujacym przed dniem 01.01.2002 r.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U . Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2004 r. dotyczące opodatkowania dochodów osiągniętych ze sprzedaży akcji w zakresie przedstawionego stanu faktycznego uprzejmie wyjaśnia, co następuje. W myśl art. 52 pkt 1 lit. c ustawy z dnia ...


Generowanie strony w 5 ms