Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaliczka na podatek

Skoro zarząd spółki prowadzi sprawy tej spółki, a pracami zarządu kieruje jego prezes, to, jeżeli nie powierzono spraw spółki jako płatnika podatku od wynagrodzeń osób fizycznych (zaliczek na ten podatek) innemu z członków zarządu albo kierownikowi innej komórki organizacyjnej tej firmy, prezes zarządu spółki jest tą osobą, która zajmuje się jej sprawami gospodarczymi w powyższym zakresie, o ile nie dojdzie też do wskazania, stosownie do art. 31 ustawy - Ordynacja podatkowa, innej jeszcze osoby odpowiedzialnej za czynności spółki jako płatnika podatku.

Czesław D. został oskarżony przez Urząd Skarbowy w O. o to, że od 20 maja 1999 r. do 29 listopada 1999 r. będąc odpowiedzialny jako prezes zarządu w będącej płatnikiem spółce Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji "O." nie wpłacił do budżetu na konto Urzędu Skarbowego pobranych od podatników w miesiącach od kwietnia do listopada 1999 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i że w ...

Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2003 r. znak: FK/692/2003 skierowane do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty wynagrodzenia wypłaconego współmałżonkowi po zmarłym pracowniku, tut. Urząd Skarbowy na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi wyjaśni ...

Wpłacanie zaliczek przez podatników

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2003 r. w sprawie podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa n ...

Deklaracje i zaliczki

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.03.2003 r. w sprawie uproszczonego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, w trybie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Przepis art. 25 ust. 6 - 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ...

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Nr UG-3014/15/2003 w sprawie zasad stosowania kosztów i pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej są wymienione w art. 13 ...

Wpłacanie zaliczek przez podatników

W uzupełnieniu pisma z dnia 23.05.2003 r. znak DF 415-16/03 w sprawie opodatkowania renty cywilno-prawnej, w oparciu o dyspozycję art. 14a w związku z art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z nowelizacja art. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą z 27.07.2002 r. o zmia ...

Odliczenie składek na ubezpieczenia

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2003 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie odliczenia od podatku składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Zgodnie z przepisem art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) poda ...

Czy przychody z tytułu świadczenia usług biegłego lekarza medycyny sądowej na rzecz policji, prokuratury i sądów mogą być opodatkowane, mimo prowadzenia w tym zakresie działalności gospodarczej, w sposób właściwy dla działalności wykonywanej osobiście ? Czy w związku z tym zaliczki na podatek dochodowy może potrącać instytucja zlecająca wykonanie ekspertyzy ?

W związku z pisemnym zapytaniem Pana złożonym dnia 21.01.2004 r., dotyczącym działalności wykonywanej osobiście i działalności gospodarczej w tym samym zakresie - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), informuje: Stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z d ...

W sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych na podstawie umowy agencyjnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez obywatela Norwegii.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2003 r. /data wpływu 1.10.2003 r./ uzupełnione w dniu 22.10.2003 r. i 28.10.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych na podstawie umowy agencyjnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez obywatela Norwegii Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze ...

Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o przez udziałowca tej spółce w drodze egezekucji komorniczej jest przychodem z tyt. odpłatnego zbycia udziałów w spółce w myśl art. 44 ust. 8 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) obligującym podatnika do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składania deklaracji PIT-13?

Jak z przedstawionej przez Panią sprawy wynika, posiadała Pani udziały w spółce z o.o, które spółka ta nabyła w wyniku egzekucji komorniczej na mocy wyroku sądowego, gdyż miała wobec Pani roszczenie. Ponadto wyjaśniła Pani, iż od uzyskanego dochodu regulowany jest w ratach u poborcy skarbowego podatek dochodowy i złożona została deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia udziałó ...

Generowanie strony w 37 ms