Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nagrody

Instytucja kultury osiąga dochody z upowszechniania kultury. Korzysta ze zwolnienia przedmiotowego dochodów od podatku dochodowego od osób prawnych - dochody przeznacza na swoją działalność statutową - kulturalną. Jednostka ta zamierza przeznaczyć część tych dochodów na wypłatę nagród z podziału zysku dla pracowników w terminie do dnia 30.06.2004 roku. Czy w przypadku przeznaczenia dochodów na nagrody dla pracowników, dochody te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych?

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna - w części przeznaczonej na te cele. W myśl art. 17 ust. 1b tej ustawy zwolnienie to dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statuto ...

W jaki sposób należy opodatkować premie specjalne (pieniężne) otrzymywane od dostawców za wykonany plan i terminowe płatności?

Termin „premia specjalna” (bonus) nie został zdefiniowany w przepisach ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W doktrynie oraz w praktyce gospodarczej przez premię specjalną (bonus) rozumie się nagrodę pienię ...

dotyczy nagrody otrzymanej za napisanie rozprawy doktorskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordyna ...

W drodze konkursu wygrałam samochód, który zamierzam sprzedać. Kiedy dochód uzyskany z jego sprzedaży nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy okres posiadania należy liczyć od daty otrzymania, czy od daty rejestracji samochodu?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) - źródłem przychodów jest m.in.: odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że dla ustalenia obowiązku podatkowe ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przekazanego następnie jako nagroda w konkursie?

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w piśmie z dnia 16 lutego 2004r., Nr I-2/443-6/04 pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 ...

Czy nagrody rzeczowe wygrane w konkursach z dziedziny kultury o wartości od 129 zł do 375 zł. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Młodzieżowy Dom Kultury organizuje konkursy typu artystycznego dla dzieci i młodzieży przeznaczając dla zwycięzców nagrody rzeczowe o wartości od 129 do 375 zł. Na podstawie przepisu art.21 ust.1 pkt.68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są wartości ...

Czy są zwolnione z opodatkowania nagrody pieniężne przyznane zawodnikom przez klub sportowy za wygrane zawody sportowe (mecze) piłki nożnej ligi okręgowej organizowane przez ... Związek Piłki Nożnej?

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że: nagrody są przyznawane zawodnikom drużyny piłkarskiej w przypadku wygrania zawodów piłki nożnej (zdobycia punktów) organizowanych przez ... Związek Piłki Nożnej, zawody odbywają się w ciągu roku w miesiącach marzec-listopad z przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu, średnio raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ... Zw ...

1. Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na nagrodę? 2. Czy należy naliczyć podatek VAT przy przekazaniu samochodu osobowego jako nagrody?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2004 r. (data wpływu 21.04.2004 r., znak: nr L.Dz. 417/04/JT), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) pod ...

Pytanie Banku dotyczy uznania opisanego działania jak sprzedaży premiowej oraz zastosowania do udzielonej bonifikaty odsetek zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./.

W związku z wystąpieniem z dnia 18 maja 2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uprzejmie informuje, iż odpowiedź Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielona pismem z dnia 17 czerwca 2004r. NR IMUS-1471/DPF/415/60/2004/PP jest nieprawidłowa. W związku z tym, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 si ...


Generowanie strony w 5 ms