Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wpis do rejestru

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta aktem notarialnym z dnia 28.10.2003 r., a wpisana do KRS w dniu 17.12.2003 r. Umowa Spółki przewiduje, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, pierwszy rok obrotowy zaczyna się w dniu rejestracji Spółki a kończy 31.12.2004 r. Czy Spółka z o.o. powinna od 01.01.2004 r. stosować w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r.? Czy rok podatkowy i obrotowy muszą się pokrywać?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2004 r. (wpływ do Urzędu 09.02.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje co następuje: Z przedstawionego w piśmie Spółki stanu faktyczne ...

Czy w przypadku stosowania uproszczonej procedury celnej w imporcie towarów, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 kodeksu celnego można odliczyć podatek naliczony w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano wpisu do rejestru, a zapłata tego podatku została dokonana w miesiącu następnym, ale przed złożeniem deklaracji za miesiąc, w którym nastąpił wpis do rejestru?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 24.02.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu podatkowego 26.02.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie po ...


Na podstawie art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.) wnoszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania, w związku z nagłym zgonem mojego męża: sposobu rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy, prowadzenia ksiąg handlowych i podatkowych, rozliczenia amortyzacji środków trwałych z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych- przez żonę po zmarłym mężu.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) w związku z pismem z dnia 31 maja 2004r. (data wpływu 31 maja 2004r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - Naczelnik Urzędu ...

Czy przy zmianie wpisu w KRS (zmiana nazwy Spółki) można dokonywać zakupu, gdzie faktura VAT zawiera stare dane firmy(nazwa i adres)? Czy można dokonać odliczenia podatku VAT z faktury zawierające stare dane firmy?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 13, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie udziela informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i stwierdza, co następuje: Spółka wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że: W d ...

Koszty uzyskania przychodów

Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego: umowa Spółki Sp. z o o. został zawarta 30.03.2004 r. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Spółka uzyskała 19.04.2004 r. w dokumentach rejestracyjnych złożonych w tut. urzędzie tj. na formularzach NIP-2, VAT-R jako datę rozpoczęcia działalności wskazano 01.06.2004 r. w m-cach kwiecień, maj Spółka ponosiła koszty związane z wynajmem pomieszcze ...

Jak powinien określać (oznaczać) siebie podatnik na dowodach księgowych, w przypadku, gdy prowadzi on działalność gospodarczą w 2 różnych zakresach (Indywidualna Praktyka Lekarska, Pracownia Projektów i Nadzoru Budowlanego)?

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475, ze zm.) podstawą zapisów w księdze przychodów i rozchodów są dowody księgowe, którymi są: faktury VAT, faktury VAT RR, (...), odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach (zgodnie z przepisem art ...

Którą datę należy uznać za datę zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przekształconej w sytuacji, gdy spółka akcyjna została wpisana do KRS postanowieniem z dnia 24.09.2004 r. (doręczone 30.09.2004.), a spółka z o.o. została wykreślona z KRS postanowieniem z dnia 05.10.2004 r. (doręczone 14.10.2004.)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 19 października 2004 r. Jak wynika z pisma Spółka przekształciła się ze spółki z ograniczoną ...

Jaką datę należy uznać za faktyczną datę zmiany nazwy firmy: datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, czy datę otrzymania postanowienia w tej sprawie, a w konsekwencji - od kiedy podatnik powinien stosować nową nazwę firmy na fakturach? Czy istnieje potrzeba skorygowania nazwy firmy na fakturach za pomocą not korygujących?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.01.2004 r., uzupełnione pismem z 30.01.2004 r., doręczonym do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 26.02.2004 r., Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwesti ...

Czy opłata poniesiona w związku z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatni ...

Generowanie strony w 5 ms