Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zawiadomienie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta aktem notarialnym z dnia 28.10.2003 r., a wpisana do KRS w dniu 17.12.2003 r. Umowa Spółki przewiduje, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, pierwszy rok obrotowy zaczyna się w dniu rejestracji Spółki a kończy 31.12.2004 r. Czy Spółka z o.o. powinna od 01.01.2004 r. stosować w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r.? Czy rok podatkowy i obrotowy muszą się pokrywać?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2004 r. (wpływ do Urzędu 09.02.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje co następuje: Z przedstawionego w piśmie Spółki stanu faktyczne ...

Zapytanie spólki dotyczy ustalenia roku podatkowego dla podmiotu podejmującego po raz pierwszy działalność

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 r. (data wpływu - 29.01.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej inf ...

Czy Spółka może dokonać zmiany bieżącego roku podatkowego, obejmującego okres: 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r., na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników podjętej w kwietniu 2004 r. zmieniającej rok obrotowy na okres obejmujący: 01.01.2004 r. – 30.06.2005 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.03.2004 r. (wpływ 30.03.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zapytania, w miesiącu kwietniu 2004 r. Zgromadzenie W ...

dotyczy ustalenia roku podatkowego

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie pismem z dnia 10.02.2004 r. (znak: OP/423-01/04) informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiącej odpowiedź na zapytanie spółki z dnia 30.01.2004 r ...

- dotyczy możliwości zmiany roku podatkowego bez zawiadamiania o tej zmianie organu podatkowego.

Naczelnik Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 1 września 2004 r . (data wpływu do tutejszego Urzędu 9 września 2004 r.), dotyczące udzielenia w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie ...

Czy podatnik będący opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przed nabyciem motocykli może złożyć zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozliczaniu dostaw ww. motocykli na zasadzie marży ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 30.09.2004 roku zapytanie dotyczące uzupełnienia udzielonej wcześniej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do następującego pytania: czy będąc opodatkowan ...

1. Jaki jest termin zwrotu różnicy podatku wynikającego z nabycia towarów i usług zaliczanych przez Podatnika do środków trwałych, dokonywanego na rachunek bankowy podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT-UE, który rozpoczął wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia? 2. Czy po wykreśleniu podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE prawo do zwrotu (w terminie 60 dni) różnicy podatku wynikającego z nabycia środków trwałych będzie przysługiwało Podatnikowi (który rozpoczął wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia) od miesiąca, w którym otrzyma z Urzędu Skarbowego potwierdzenie wykreślenia go z rejestru? 3. Czy zastosowanie instytucji skrócenia terminu zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) może nastąpić na wniosek Podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, który rozpoczął wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia?

Ad. 1 Zdaniem Podatnika, termin zwrotu różnicy podatku wynikającego z nabycia towarów i usług zaliczanych przez Spółkę do środków trwałych, realizowanego na rzecz podmiotu zarejestrowanego od czerwca 2004 r. jako podatnik VAT UE, który rozpoczął wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożen ...

Czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o zmianie roku obrotowego Spółki jest skuteczna w sytuacji gdy Spółka nie będzie mogła, z powodu zbyt późnego podjęcia uchwały powiadomić w wymaganym przez ustawę czasie Urzędu Skarbowego o zmianie roku obrotowego.

Dnia 30 sierpnia 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez XXX Sp. z o.o., dotyczące kwestii: Czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o zmianie roku obrotowego Spółki jest skuteczna w sytuacji gdy Spółka nie będzie mogła, z powodu zbyt późnego podjęcia uchwały powiadomić w wymaganym przez ustawę czasie Urzędu Skarbowego o ...


dotyczy wystawiania i akceptowania faktur oraz stawki na dostawę drewna opałowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., informacji udzielonej Podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dn. 30.06.2004 r. (znak: PUS.II/443/99-1/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa p ...

Generowanie strony w 10 ms