Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: logo

Czy wydatki poniesione na zakup odzieży z logo firmy dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?

Stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Wydatki na zakup odzi ...

Czy zakupione na podstawie faktury VAT prawa do korzystania z nazwy firmy oraz jej logo stanowią wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji ?

Z przedstawionego w piśmie stanu w przedmiotowej sprawie wynika, że podatnicy na podstawie faktury VAT zakupili prawo do korzystania z nazwy firmy, jej logo oraz wyłączność do handlu kotłami olejowymi i gazowymi oraz osprzętem firmy X, a także prawo do serwisowania wyżej wymienionych urządzeń. Na tle takich okoliczności podatnicy występują z zapytaniem, czy zakupione prawa należy potraktować, jako ...

Czy wartość zakupionej przez spółkę odzieży dla pracowników należy doliczyć do przychodu pracowników w sytuacji, gdy odzież ta jest własnością pracodawcy, zaopatrzona jest w znaki charakterystyczne dla firmy (logo), może być używana wyłącznie w pracy a używanie jej w okreslonych sytuacjach należy do obowiązków pracowników?

Z przedstawionego w nadesłanym zapytaniu stanu faktycznego wynika, że spółka jest jednostką świadczącą usługi dla przedsiębiorstw w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania tj. certyfikującą. Charakter tej działalności wiąże się z udziałem pracowników w uroczystościach związanych z wręczaniem certyfikatów klientom firmy. Spółka poniosła wydatki na zakup eleganckiej odzieży dla praco ...

Czy wydatki na zakup płyt CD, opakowań, taśm pakowych z logo Firmy można zaliczyć do kosztów bieżących, nie podlegających limitowi reklamy i reprezentacji?

Spółka podnosi, iż zamierza nagrywać swój „katalog techniczny” na płyty CD dla klientów (obecnych i nowych). Katalog ten pozwoli na zapoznanie się z asortymentem Firmy wraz z danymi technicznymi, normami niezbędnymi do sklasyfikowania przez klienta towaru, który chce kupić. Jednostka nadmienia jednocześnie, iż katalog zostanie przekazany nieodpłatnie klientom podczas targów oraz „zostanie wykorzys ...

Czy stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów Oddziału wydatki związane z wymienionymi działaniami w zakresie reklamy leków (produktów), m. in.: 1) działania reklamowe i promocyjne w środowisku lekarskim dotyczące produktów S wydawanych na recepty (w tym dystrybucja ulotek, imienny mailing, rozdawnictwo przedmiotów (gadżetów)?

Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w związku z odpowiedzią Nr US72/ROP1/423/769/04/AJ Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 02.12.2004 r. na pytanie Spółki z dnia 03.11.2004 r. w sprawie traktowania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o ...

Pytanie Spółki dotyczy zmożliwości zaliczenia do kosztów uzyskani przychodów wydatków na reklamę produktów leczniczych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatn ...

Pytanie Spółki dotyczy zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na wyeksponowanie sprzedawanych towarów bezpośrednio jak też za pośrednictwem regionalnych dystrybutoów dystrybutorów oraz udostępniania placówkom handlowym materiaów (środków trwałych) wyposażonych w logo firmy i amortyzacjji tych środków twałych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 06.04.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 11.04.2005r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieck ...

Czy koszt udostępnionych placówkom handlowym witryn chłodzących i nalewaków oraz urządzeń i przedmiotów, tzw. point of sale, służących umożliwieniu i wsparciu sprzedaży produktów Spółki, działającej w dziedzinie produkcji, sprzedaży i dystrybucji napojów, soków i wód mineralnych, jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podat ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega czynność nieodpłatnego przekazania toreb i pudełek z logo firmy służących do opakowania sprzedawanych wyrobów ?

Z wniosku o udzielenie interpretacji, dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) czynności nieodpłatnego przekazania toreb i pudełek z logo firmy służących do opakowania sprzedawanych wyrobów wynika, iż Spółka w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem ponosi szereg wydatków na cele repr ...

"Czy przekazane jednorazowe upominki w formie bonów z logo i informacją o działalności firmy, nie przekraczające wartości 100 zł., korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych"?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - tj. "czy przekazane jednorazowe upominki w formie bonów z logo i informacją o działalności firmy, n ...

Generowanie strony w 40 ms