Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szczepienia ochronne

Czy wydatki na szczepienia ochronne dla pracowników objęte są zwolnieniem od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 19 lutego 2004 roku, uzupełnione pismem z dnia 11.03.2004 r., w sprawie udzielania pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w trybie art. 14a § 1 i § ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu zapytania z dnia 13.01.2004 r. w sprawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu uprzejmie wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktyczneg ...

Czy wykonanie szczepienia ochronnego przeciw grypie dla pacjenta szczepionką zakupioną przez NZOZ, które obejmuje zużyty materiał czyli szczepionkę, igłę, strzykawkę oraz koszt usługi jako całość mieści się w pojęciu świadczenie usług zdrowotnych (PKWiU 85-usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej) i podlega zwolnieniu z podatku VAT ?

W myśl przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie natomiast z treścią art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 cyt. ustawy zarówno towary, jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statysty ...

Czy wydatek poniesiony za zakup dla Podatnika szczepionki przeciw grupie, może zostać zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji bibelotów drewnianych, handlu, usług stolarsko – budowlanych, zbierania śmieci. Ocena prawa stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła s ...

Stan faktyczny: Bank zakupił dla pracowników szczepionki przeciwko grypie. Apteka wystawiła fakturę na ogólną ilość zakupionych szczepionek Pytanie jest następujące: czy w związku z tym, że Bank nie posiada imiennych rachunków powinien traktować wartość pojedyńczej szczepionki jako przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podtaku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych w ...

Czy usługę medyczną za szczepienia WZW A+B pracowników można uznać za koszt uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 23.06.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszt ...

Czy szczepienia ochronne przeciw grypie stanowią przychód ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 09.10.2003 r. (uzupełnione w dniu 21.10.2003 r.) w sprawie opodatkowania szczepień ochronnych przeciw grypie, sfinansowanych na rzecz pracowników w całości ze środków zakładu pracy, wyjaś ...


Spółka planuje zakup szczepionek przeciw grypie do przychodni zakładowej. Szczepionki będą wykorzystane do zaszczepienia pracowników, którzy wyrażą na to zgodę. Wątpliwości podatnika sprowadzają się do pytania czy poniesiony koszt na zakup szczepionek można potraktować jako koszt uzyskania przychodu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust. 1 art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku I. S.A. (znak: KF/ZP/217/2005) z dnia 17.02.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.02.2005 r.) o udz ...

czy może uznać jako koszt uzyskania przychodu wydatek jaki poniesie w związku z wykonaniem szczepień zalecanych uczestnikom wyprawy uwzględniając jednocześnie szczepienie, które musi wykonane również po zakończeniu wyprawy, oraz zakup zalecanych leków.

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi w zakresie fotografii i otrzymał propozycję wykonania w Afryce w określonych miejscach zdjęć z logo firmy zlecającej. Podatnik zamierza przyjąć zlecenie z uwagi na możliwość promowania swoich usług w zakresie fotografii jak również z uwagi na ciekawy rodzaj zlecenia.Z uwagi na organizację całej wyprawy,podatnik za ...

Generowanie strony w 51 ms