Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ekspektatywa

- dotyczy odliczenia od podatku wydatku związanego z zakupem mieszkania ze spółdzielni mieszkaniowej.

W dniu 25.02.2004 r. wpłynęło do Organu podatkowego w E. pismo Podatników z zapytaniem dotyczącym: „stosowania przepisu zawartego w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a - f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2002 r. w treści którego zawarto kwestię odliczenia od podatku wydatku związanego z zakupem mieszkania ze spółdzielni mieszkaniowej.” Ze stanu f ...

Przedmiotem zapytania Podatnika jest sposób opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego, zainwestowanej w kupno innego mieszkania i jego remont.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zmieniam udzieloną informacją przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu pismem z dnia 01.06.2004 r. Nr PD3/415/50/BR/04, na zapytanie z dnia 07 maja 2004 r. Z treści przedstawionego w piśmie z dnia 07 maja 2004 r. stanu faktycznego wynika, że w 1999 r. zawarła Pani ...

Czy darowizna ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn lub czy podlega uldze podatkowej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

W związku z pismem ... Naczelnik ... stwierdza co nastepuje. Podatnik zawarł umowę o budowę lokalu mieszkalnego i ustanowienie odrębnej własnosci lokalu. Z chwilą zawarcia umowy powstało roszczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu. Roszczenie to wraz z wkładem budowlanym ma być przedmiotem darowizny. Obdarowany jest osoba spełniajacą warunki do korzystania z ulgi w podatku od darowizny na ...

Czy wkłady budowlane wniesione w całości przed dniem 1 maja 2004r. są opodatkowane, gdy akty notarialne na okoliczność ustawnowieni prawa odrębnej własności do miejsc postojowych sporządzono po 1 maja 2004r.?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 02.02.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 04.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu ...

1. Czy w 2004r. mogę skorzystać z ulgi remontowej (płaciłam na fundusz remontowy) - mimo tego, że tytuł prawomocnym wyrokiem sądu otrzymałam w styczniu 2005r. 2. W przypadku sprzedaży mieszkania - od jakiej daty należy liczyć pięcioletni okres po upływie, którego nie płacę 19% podatku od kwoty osiągniętej różnicy dochodu między sprzedanym a kupionym mieszkanie. Czy datą tą jest data: uprawomocnienia się wyroku, wniesienia sprawy do sądu, czy też data zameldowania w lokalu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 169 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) oraz art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodwym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 , poz. 176 z póź. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po roz ...

Czy w opisanej sytuacji mogę skorzystać z ulgi remontowej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje jako nieprawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 09. 09. 2005 r. UZASADNIENIE W dniu 09. 09. 2005 r. zwróciła się Pani pisemnie z wnioskiem o udzielenie interpretacji ...

dot. sprzedaży współwłasności nieruchomości nabytej jako wynagrodzenie za wykonane w ramach działalności gospodarczej usługi.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 oraz z art. 233 § 1pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 sierpnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola z dnia 04 sierpnia 2005 r. nr US40/DFS2/4111/210/05 w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zak ...

Czy sprzedaż udziału we współwłasności lokalu użytkowego nabytego jako wynagrodzenie za wykonane usługi podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Praga z dnia 22.08.2005 r. Nr US-34/DZ/411/18/WL/2005 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Czy wydatki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, poniesione od dnia udostępnienia lokalu podatnikowi przez sprzedającego ? potwierdzonego protokółem odbioru mogą być odliczone od podatku w ramach tzw. ?ulgi remontowej??

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z póżn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku je ...

Czy od sprzedaży ekspektatywy przeniesienia własności segmentu nie będzie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) źródłami przychodów są odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uzytkowego oraz prawa do domu rodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa ...

Generowanie strony w 2 ms