Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wkład

- dotyczy odliczenia od podatku wydatku związanego z zakupem mieszkania ze spółdzielni mieszkaniowej.

W dniu 25.02.2004 r. wpłynęło do Organu podatkowego w E. pismo Podatników z zapytaniem dotyczącym: „stosowania przepisu zawartego w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a - f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2002 r. w treści którego zawarto kwestię odliczenia od podatku wydatku związanego z zakupem mieszkania ze spółdzielni mieszkaniowej.” Ze stanu f ...

Jakie obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ciążą na osobie fizycznej, która wnosi w formie wkładu przedsiębiorstwo stanowiące jej własność (zaprzestaje zarazem działalności prowadzonej indywidualnie) do już istniejącej spółki cywilnej, w której ta osoba fizyczna ma udziały? Jak zostanie ustalona wartość środków trwałych wniesionych do spółki stanowiących dotychczas składniki majątku w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie? Czy te składniki majątku będą podlegały amortyzacji w spółce?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w odpowiedzi na zapytania podatnika zawarte w piśmie z dnia 2.03.2004 r. dotyczące skutków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wniesienia przeds ...

Gminna Spółdzielnia ... będzie zawierała umowy o przyjmowanie wkładów pieniężnych od członków spółdzielni. Czy z tytułu zawierania ww. umów jest należny podatek od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 20 § 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) statut może przewidywać wnoszenie przez członków: -wkładów na własność spółdzielni lub -wkładów do korzystania z nich przez spółdzielnię na podstawie innego stosunku prawnego. W przypadkach wymienionych w tym przepisie pojawia się pojęcie stosunku prawnego, co należy wiązać ze stosunkie ...


Opodatkowanie „ oprocentowania wkładów członkowskich" członków spółdzielni pracy.

Zgodnie z treścią art. 82 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.), który stanowi: „Oprocentowanie wkładów pieniężnych stanowi koszt uzyskania przychodów” przyjmuje się, iż źródłem finansowania ww. oprocentowania nie jest zysk spółdzielni, a zatem nie można go kwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych jako przychodów z ...

W wystąpieniu sformułowano zapytanie, czy przekształcenie tzw. „firmy małżeńskiej” w spółkę cywilną bez podnoszenia kapitału rodzi obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatnicy stoją na stanowisku, iż w związku tym, że jest to „kontynuacja działalności w ramach tego samego rodzaju działalności wraz z aktywami i pasywami” obowiązek podatkowy nie wystąpi.

Stan faktyczny Podatnicy - małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w formie współwłasności małżeńskiej w udziałach po 50% każdy. Ocena prawna stanu faktycznego Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PCC, umowa spółki jest objęta obowią ...

- dotyczy prawa do odliczenia 19% poniesionych wydatków na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko Państwa R. i T. M. zam. w E., w sprawie prawa do odliczenia 19% poniesionych wydatków na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzi ...

1. Czy w przypadku wypłacenia Podatnikowi kwoty 300.000zł w gotówce (zgodnie z umową przeniesienia ogółu praw i obowiązków związanych z udziałem w spółce jawnej “O.”), powstanie po Jego stronie obowiązek zapłaty podatku w wysokości 3.809,60 zł? 2. Czy przyznana kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ustawa Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r. zmieniam informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie z dnia 31 grudnia 2004 r. Nr PD/415-36/04 udzieloną Panu Markowi W. zam. w I., ul. ..., w związku z wnioskiem złożonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego z ...

1. Czy spółka jawna wstąpi we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby? 2. Czy wszystkie prawa jakie przysługiwały na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług osobie fizycznej, jako podatnikowi tego podatku, będą przysługiwały spółce jawnej bez konieczności wystawiania not korygujących, w tym: - prawo do rozliczenia w dekl. pod. VAT-7 złożonej przez spółkę jawną, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającej z dekl. pod. VAT-7 złożonej przez osobę fizyczną - prawo do odliczenia przez spółkę jawną podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług, dokonane przez osobę fizyczną; - prawo do zwrotu na rachunek bankowy spółki jawnej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z dekl. pod. VAT-7, złożonej przez osobę fizyczną? 3. Czy wniesienie przez osobę fizyczną, aportem całego przedsiębiorstwa na pokrycie udziału w spółce jawnej, będzie zwolnione od podatku od towarów i usług oraz nie spowoduje obowiązku korygowania i zwrotu uprzednio odliczonego podatku od towarów i usług /podatku naliczonego/?.

Zgodnie z art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14b § 1, § 2. art. 143, art. 216, art. 217, art. 222, art. 236 § 1, § 2 pkt 1, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /jedn. tekst Dz. U. Nr 8/2005, poz. 60/, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2005r., który wpłynął w dniu 14.01.2005r., o udzielenie pisem ...

dotyczy skutków podatkowych wniesienia środków trwałych do spółki cywilnej, które były wcześniej zaliczone do środków trwałych w indywidualnej działalności gospodarczej

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt 9, art. 22g ust. 1 pkt 4, art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku postanawia uznać, że stan ...

Generowanie strony w 10 ms