Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: limit obrotu

Czy w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na karcie podatkowej można świadczyć usługi kominiarskie na rzecz podmiotów gospodarczych? Czy przy tej formie opodatkowania ustalono dopuszczalny limit przychodów?

Zgodnie z art. 23, ust. 1 pkt 1 oraz poz.84, zał. Nr 4 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) podatnicy prowadzący działalność usługową – kominiarstwo mogą płacić zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w części I ...

Obrót u komisanta obligujący do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zasada ta w oparciu o dele ...

Czy zmieniając osobowość prawną ze spółki cywilnej na spółkę kapitałową podatnik powinien: 1. ufiskalnić kasę jako spółka cywilna, czy jako spółka kapitałowa ? 2. jako nowa, przekształcona ze spółki cywilnej spółka kapitałowa, będzie miała obowiązek zainstalowania kasy dopiero po przekroczeniu obrotów w wysokości 20.000 zł. ?

Odpowiadając na pismo z dnia 20.11.2003r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 24.11.2003r.), oraz pismo uzupełniające z dnia 01.12.2003r., organ podatkowy na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), informuje, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr ...

Czy w związku z przekroczeniem kwoty 10000 Euro i błędnym wystawieniem rachunku uproszczonego zamiast faktury Vat ,podatnik wystawiając z tego tytułu fakturę Vat ,powinien przyjąć, iż kwota wykazana na rachunku zwykłym stanowi kwotę brutto (łącznie z podatkiem Vat) ?

Ztreści pisma wynika ,że wybrał Pan zwolnienie z podatku VAT,gdyż przewidywany obrót miał nie przekroczyć wartości 10 000 EURO, wobec czego za usługi transportowe wystawiane były rachunki .W ciagu roku obrót przekroczył kwotę graniczną 10 000 EURO, co spowodowało ,że stał się Pan podatnikiem podatku VAT.Jednakże aktualizację VAT-R oraz deklarację złożył Pan z uchybieniem terminu,jak również wpłata ...

Co składa się na wartość sprzedaży, w opraciu o którą ustala się kwotę uprawniającą do korzystania za zwolnienia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ?

W związku z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z 8 stycznia 2004r. Nr II 443/184/03, dotyczącym udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) zmienia ww in ...

Jak powinno wyglądać rozliczenie podatku od towarów i usług w momencie przekroczenia limitu, uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia - czy w deklaracjach podatkowych winno uwzględniać się VAT naliczony na fakturze oraz VAT zapłacony zgodnie z fakturami dotyczącymi kosztów ponoszonych przez firmę?

Zasadą systemową w konstrukcji podatku od towarów i usług jest przyznanie podatnikowi prawa do pomniejszania podatku należnego, wyliczanego od dokonywanej sprzedaży, o kwotę podatku naliczonego zawartego w dokonywanych przez danego podatnika zakupach. Prawo do pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony znalazło swój wyraz w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku ...

W 1997r. prowadziłem działalność w zakresie usług transportowych. Opłacałem podatek dochodowy w formie ryczałtu i byłem zwolniony od podatku VAT. W trakcie 1997r. przekroczyłem kwotę obrotów ze sprzedaży w wys. 80.000 zł. Urząd Skarbowy w 1998r. zobowiązał mnie do opodatkowania wszystkich obrotów, jakie uzyskałem od momentu przekroczenia kwoty obrotów oraz do zapłaty karnych odsetek, mimo że nie pobrałem kwoty VAT od swoich klientów (wystawiłem rachunki bez VAT-u). Czy Urząd Skarbowy w Rawiczu postąpił słusznie?

Zgodnie z obowiązującymi w 1997 r. przepisami art. 14 ust 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127, Nr 129, poz. 599; z 1994 r. N 132, poz. 670; z 1995r. nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703 z 1996 r. Nr 137, poz. 640) jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku przekroczy kwotę 80 ...

Pytanie podatnika dotyczyło konieczności złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w przypadku gdy w roku 2003 nie doszło do przekroczenia wartości sprzedaży określonej w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach, na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo informuje: Zwolnienia podmiotowe znajdują zastosowania w art. 14 ust. 7a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Podatnik, który utracił prawo do zwoln ...

Czy podatnik jest zobowiązny w 2004r. do zainstalowania kasy rejestrującej, nie przekraczając w 2003r. obrotu 40.000 zł. ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach, na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo informuje: Obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych zgodnie z brzmieniem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), dotyczy podatnik ...

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że ma zamiar zawierać umowy zlecenia z osobami, które nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej, przy czym zleceniobiorcy będą świadczyć w ramach tych umów usługi takie jak: sprzątanie, dekoracja stołów, prowadzenie rezerwacji, wykonywanie masaży leczniczych i kosmetycznych itp. Wszystkie te umowy zawierane będą ze z góry określonym wynagrodzeniem, tj. nie mającym charakteru prowizji. Wątpliwości podatnika sprowadzają się do następujących kwestii: 1) czy w opisanych okolicznościach znajduje zastosowanie przepis art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dotyczący podstawy opodatkowania czynności wynikających m.in. z umowy zlecenia i w tym kontekście przepis art. 113 ust. 8 ww. ustawy regulujący warunki utraty prawa do zwolnienia podmiotowego ze względu na przekroczenie ustawowego limitu obrotów, 2) czy w przypadku wskazanych w zapytaniu zleceniobiorców powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT, po przekroczeniu wartości sprzedaży 1520 zł. z tytułu zawartej umowy zlecenia.

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, w związku ze stwierdzeniem, iż informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielona przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, pismem z dnia 11 maja 2004r. Nr ZN-I-1/443-14/2004, jest nieprawidłowa, dokonuje jej z ...

Generowanie strony w 26 ms