Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty egzekucji

Czy i kiedy uiszczona na rzecz firmy windykacyjnej prowizja, zwrócone na jej rzecz koszty sądowe i komornicze oraz rezerwa utworzona na niespłaconą część wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu zapytania podatnika informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie będącej przedmiotem zapytania: Pytanie podatnika sprowadz ...

Czy wpłaty związane z zajęciem komorniczym i kosztami egzekucyjnymi, będące konsekwencją niezastosowania się do obowiązku wpłat na konto komornika, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Stan faktyczny opisany przez Jednostkę przedstawia się następująco: Spółka otrzymała zajęcie komornicze dotyczące długów innej jednostki.Zajęcie komornicze nakładało na Podatnika obowiązek przekazywania wpłat nie na konto wierzyciela lecz na konto komornika sądowego.Kontrola komornika ustaliła, że Jednostka nie wywiązywała się z tego obowiązku, gdyż swoje zobowiązania regulowała nadal z pominięcie ...

dotyczy „obowiązku ustalenia zobowiązania podatkowego od kwot wydatkowanych na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1b ustawy, z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 202 z 2003 r.)”

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma Szpitala z dnia 15.07.2004 r. (znak SW-III/311/176/04) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (data wpływu do tut. Urzędu 2.08.2004 r.) uzupełnionego ...

Czy koszty naprawy naczepy w ramach gwarancji lub rękojmi, koszty procesowe i odsetki ustawowe, które Sąd nakazał zwrócić kontrahentowi Spółki - stanowią koszty uzyskania przychodów ?

Odpowiadając na pismo złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w dniu 06.09.2004 r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego ...

Zapytanie dot. czy stanowisko podatnika , że tylko koszty postępowania egzekucyjnego nie stanowią kosztów uzyskania przychodu , jest słuszne ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje i wyjaśnia: Ze stanu faktycznego wynika, że spółka jawna w związku z niewykonaniem zobowiązań otrzymała nakazy zapłaty, które oprócz należności głównej obejmują odsetki, koszt ...

W związku z odmową wystawienia faktury na rzecz pełnomocnika pozwanego tytułem zasą-dzonego zwrotu kosztów adwokackich w jaki sposób należy koszt ten zaksięgować?

Stan faktyczny: Podatnicy prowadzą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wyrób i sprzedaż półproduktów spożywczych (mrożonki, garmażeria). W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez kontrahenta podatnicy pozwali go do sądu. Sąd okręgowy oddalił powództwo zasądzając na rzecz pozwanego zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Podatnicy odwołali się od wyroku sądu pierwszej instancji, z ...

W rozpoznawanej sprawie, jak trafnie stwierdził Sąd pierwszej instancji, organ egzekucyjny nie dokonał zajęcia wynagrodzenia, świadczeń z ubezpieczeń społecznych (...) a wobec tego nie mógł doręczyć dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu. Innymi słowy, organ egzekucyjny w rozpatrywanej sprawie nie zastosował środka egzekucyjnego a to oznacza, że nie przysługuje mu opłata manipulacyjna.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 października 2003 r. (sygn. akt SA/Sz 3027/01) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie rozpoznając zażalenie Z Oddział w Gdańsku na postanowienie Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 13 listopada 2001 r. w przedmiocie kosztów egzekucyjnych uchylił zaskarżone postanowienie. Sąd wyjaśnił, iż zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra ...


W jaki sposób wyliczyć przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne, które są równe lub wyższe od kwoty należności (art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o p.d.o.p.) ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 25.02.2005 r. złożono w tut. Urzędzie wniosek o u ...

W jaki sposób ustalić maksymalną kwotę wierzytelności od kursantów indywidualnych, którą można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów (podatkowe) na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. protokołu sporządzonego przez podatnika stwierdzającego, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności są równe lub wyższe od kwoty należności ? Proszę o dokładną interpretację przepisu art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 25.02.2005 r. złożono w tut. Urzędzie wniosek ...

Generowanie strony w 11 ms