Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rezerwy na wierzytelności nieściągalne

Czy i kiedy uiszczona na rzecz firmy windykacyjnej prowizja, zwrócone na jej rzecz koszty sądowe i komornicze oraz rezerwa utworzona na niespłaconą część wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu zapytania podatnika informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie będącej przedmiotem zapytania: Pytanie podatnika sprowadz ...


Pytanie podatnika dotyczy określenia momentu, w którym wierzytelności mogą byc odpisane jako nieściągalne, a utworzone rezerwy przekwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania ...

Czy w związku z uznaniem przez Spółkę nieściągalności wierzytelności za uprawdopodobnioną w 2002r. odpisy aktualizujących wartość należności należy zaliczyć do kosztów u.p. w roku w którym uprawdopodobnienie miało miejsce czyli w roku 2002, czy też można tego dokonać w latach następnych do czasu przedawnienia wierzytelności.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 16.03.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 25.03.2004r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 26 lit.a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od os ...

Koszty uzyskania przychodów

Pismem z dnia 31.03.2004 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie informacji odnośnie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, dla której prowadzona jest księga przychodów i rozchodów - odpisów aktualizujących. W złożonym piśmie poinformował Pan, że prowadzona działalność polega na świadczeniu specjalistycznych usług budo ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2003 r. rezerwę na wierzytelność firmy X? Rezerwę tę rozwiązano w 2000 r., co zostało zakwestionowane w trakcie kontroli (IX, X/2002) i postępowania podatkowego. Dn.25.11.2002 r. (w trakcie postępowania)uzys-kano zaświadczenie o wykreśleniu firmy X z ewidencji działalności gospod. od 04.09.2001 r.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 27 lutego 2004 roku (wpływ do Urzędu w dniu 1 marca br.), uzupełnione następnie wnioskiem przekazanym w dniu 7 kwietnia 2004 roku, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje o zakresie stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób p ...

Czy podatnik ma prawo skorzystać z premii podatowej w przypadku nie utworzenia rezerwy na pokrycie wierzytelności nieściągalnej?

W uzupełnieniu pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni PO II/423-4/03 z dnia 17.12.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie na podstawie art. 14 b § 1 i § 2 powołanej powyżej ustawy ...


Pytanie Banku dotyczy prawa utrzymania w rachunku podatkowym kosztu z tytułu rezerwy na kredyt zakwalifikowany do kategorii straconych w wartości ustalonej w momencie przeklasyfikowania kredytu z kategorii wątpliwych do kategorii straconych, bez względu na zmiany (zmniejszenie/zwiększenie) wartości rezerwy księgowej na skutek zdarzeń lub czynności następujących po przeklasyfikowaniu do kategorii straconych.

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku nr L.dz.AIGB/5510/2004 z dnia 25.03.2004r. Pytanie Banku dotyczy prawa utrzymania w rachunku podatkowym kosztu z tytułu rezerwy na kredyt zakwalifikow ...

Pytania dotyczą: 1.obowiązku poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych rolników indywidualnych, 2.możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w roku 2003r. rezerw utworzonych przez Bank w 1993r.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku z dnia 16.01.2004r. Ad. 1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o pod ...

Generowanie strony w 11 ms