Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: korekta

Przychody

Urząd Skarbowy w Wieliczce działając na podstawie art. 14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2002 r. informuje, iż: Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. poz. 591 ze zm.), jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jedno ...

Czy zwrócona kwota z tytułu wcześniej otrzymanej należności i zaksięgowanej po stronie przychodów stanowi koszt uzyskania przychodów, czy wpływa na zmniejszenie kwoty uzyskanego przychodu?

W 2000 r. podatnik na podstawie wystawionego rachunku dla PZU uzyskał przychód z tytułu świadczenia usług ubezpieczeniowych. W 2003 r. z uwagi na storno polis w pierwszym roku trwania ubezpieczenia podatnik zobowiązany został przez PZU do zwrócenia części otrzymanej należności. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 200 ...


Czy płatnik jest zobowiązany do sporządzania korekty informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań ...

- w zakresie terminów ujęcia w deklaracji VAT faktur korygujących, wystawionych w wyniku rozliczenia należności za roboty budowlano-montażowe, których wartość zakontraktowano w EURO.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2004 r., znak PRIB:DF-01/01/2004 (uzupełnione pismem z dnia 5.02.2004 r. znak PRIB:DF-06/02/2004 i pismem z dnia 18.02.2004 r., znak PRIB:DF-07/02/2004), w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...


Czy istnieje obowiązek składania korekt deklaracji podatku dochodowego CIT-2 dotyczących miesięcznych rozliczeń (zaliczek), jeżeli w deklaracji (miesięcznym rozliczeniu) wykazano nadpłatę podatku lub zaległość podatkową, względnie nieprawidłowo została rozliczona strata podatkowa?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma P. sp. z o.o. w M. z dnia 13.12.2003 r. (znak: PFK-2/KR/2003) o udzielenie wykładni stosowania przepisów prawa podatkowego, które zgodnie z właściwością przekazane zostało do tut. Urzędu przez N ...

Od jakiego momentu należy dokonać korekty podatku naliczonego od zakupu paliwa w związku ze zmianą klasyfikacji pojazdu z samochodu ciężarowego na samochód osobowy. Czy od momentu zakupu ? Czy od momentu zmiany klasyfikacji ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2004 r. bez numeru w sprawie udzielenia informacji w zakresie skorygowania rozliczenia zakupu paliwa do samochodu osobowego w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Dnia 30.10.2002 r. kupił Pan samochód, który został zakwalifikowany jako środek trwały, służący do celów prowadzonej działalności gospodarczej, Faktura dokumentująca nabycie samochodu, okreś ...

Czy umorzone należności są przychodem Spółki do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? Kiedy Spółka powinna dokonać korekty deklaracji CIT-2 zmniejszającej koszty uzyskania przychodów o kwotę zwróconych, nienależnie zapłaconych należności celnych, czy w miesiącu otrzymania zwrotu, czy w miesiącu ujęcia w koszty powyższych należności?

W odpowiedzi na pismo skierowane w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów informuje: ...

Czy należy dokonać, w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT-7, korekty obrotu ze sprzedaży komisowej zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej, oraz w jakiej stawce należy ewidencjonować sprzedaż towaru z komisu w kasie fiskalnej (stawka właściwa dla danego towaru, stawka 22%, czy jako sprzedaż zwolniona).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) odpowiadając na pismo w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Dnia 28 stycznia 2004 roku do tutejszego urzędu wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie: czy należy dokonać, w celu prawidłowego sporządzeni ...

Generowanie strony w 3 ms