Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o finansach publicznych

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku pismem z dnia 19.01.2004 r. (znak: US-I/2-D-423/1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: 1. W zakresie podatku dochodowego od osób ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymana przez zakład budżetowy dotacja przedmiotowa w formie dopłaty do 1 metra sześciennego płynnych ścieków ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.09.2004 r., znak: ZGK/F/332/2/2004 (złożone w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach w dniu 07.10.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ...

Kwestia zwrotu pracownikowi kosztu zakupu teczki służbowej.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma z dnia 1 grudnia 2005 roku nr 240000-DFW- 331 - 296/2005, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotycz ...

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i gruntów wykorzystywanych przez gospodarstwa pomocnicze.

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 21 września 2005 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków i gruntów wykorzystywanych przez gospod ...

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i gruntów wykorzystywanych przez gospodarstwa pomocnicze.

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie. stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków i gruntów wykorzysty ...

Czy XX jako zakład budżetowy gminy jest zobowiązany do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku należnego od czynszu z tutułu najmu lub dzierżawy składników majątkowych gminy, wynikającego z wystawianych faktur VAT, jeżeli od 01.01.2006r. w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, dochodów z tego tytułu nie zalicza się do przychodów zakładów budżetowych, z których pokrywają koszty swojej działalności?

Z treści złożonego wniosku wynika, że XX jako zakład budżetowy Gminy jest stroną umów najmu i dzierżawy i wystawia faktury VAT najemcom i dzierżawcom. Równocześnie wskutek zmiany ustawy o finansach publicznych, dochody z najmu i dzierżawy jest zobowiązany niezwłocznie odprowadzić do Gminy, ponieważ art. 24 ust. 2 tej ustawy określa, że od l stycznia 2006r. dochody z najmu i dzierżawy nie mogą być ...

Czy zakład budżetowy gminy jest zobowiązany do wystawienia faktur rozliczenia w swoich księgach rachunkowych i rejestrach VAT oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku należnego od najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 11.09.2006r (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 15.09.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spr ...

Czy premia termomodernizacyjna uzyskana przez Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Wnioskodawca twierdzi, że premia ta jest wypłacana z Funduszu Termomodernizacji, który jest funduszem celowym, a co za tym idzie stanowi ona dotacje celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy Podatnik jest zobowiązany do składania do Urzędu Skarbowego sprawozdań finansowych tj: bilansu, rachunku zysków i strat informacji dodatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

Czy umorzenie mandatów karnych kredytowanych na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych stanowią przychód z innych źródeł i czy w związku z tym na organie umarzającym ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 23 ms