Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: diety dewizowe

Spółka świadczy usługi remontowe poza granicami kraju wysyłając pracowników w zagraniczne podróże słuzbowe, gdzie świadczą pracę (wykonują usługi) poz granicami kraju.Za wykonywaną pracę otrzymują wynagrodzenie oraz tytułem zwrotu kosztów pobytu za granicą otrzymują diety zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przepuisy prawa nigdzie nie traktują diet jako dochodu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych diety, do wysokosci okreslonej w odrębnych przepisach, zwolnone są z podatku dochodowego.Pytanie: Czy diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracowników są w całosci zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.Art. 21 ust. 1 pkt 20 ogranicza zwolnienie od podatku część dochodów osób przebywających za granicą do wysokości równowartości 30 diet.Pytanie: Czy ograniczenie to dotyczy dochodów związanych z pracą : np. ekwiwalentów za używanie własnych narzędzi, wartości posiłków regeneracyjnych, wynagrodzeń w naturze ?Bardzo prosimy o wymienienie rodzajóów dochodów pracowników, których to ograniczenie dotyczy.

Odpowiadając w trybie, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) na Wasze pisma z dnia 26-01-2004 i 04-03-2003 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białobrzegach informuje: Z przedstawionego przez Spółkę w piśmie z dnia 01-03-2004 r. stanu faktycznego wynika, iż Spółka deleguje pracowników do świadczenia pracy poza granicami kraju, wypłacając im ...

dotyczy należności za czas podróży służbowej poza granicami kraju

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), potwierdza prawidłową interpretację przepisów przedstawioną w piśmie z dnia 17.02.2004 r. w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika poz ...

Czy diety muzyków otrzymane za koncert w Niemczech korzystają ze zwolnienia przedmiotowego?

W związku z wyjaśnieniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2004r. Nr II-1/411/10/04 w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, diet za wyjazd członków orkiestry na koncert do Niemiec, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia się udzieloną informację i wyjaś ...

Czy diety i inne koszty delegacji wypłacane pracownikom delegowanym do pracy za granicą korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.03.2004 r. (data wpływu do Urzędu 1.04.2004 r.), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 ...

Dotyczy kwestii zwolnienia z opodatkowania części dochodów w wysokości odpowiadającej równowartości diet w przypadku osiągania przychodów za granicą (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, póź. 926 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dn. 24.02.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.02.2004 r.), dotyczące kwestii: - zwolnienia z opodatkowania części dochodów w wysokości odpowiadającej równowartości diet w przypadku osiągania przychodów za granicą (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku ...

Czy w sytuacji, gdy: - przebywałam przez cały 2003 r. w Irlandii - w kraju tym uzyskiwałam dochody na podstawie zawartej umowy o pracę, których wartość nie przekraczała 45 euro za każdy dzień pobytu, - uzyskiwałam ponadto w Polsce dochody z tytułu wynajmu lokalu, - przebywam w Irlandii bez zamiaru pozostania w tym kraju na pobyt stały zobowiązana jestem w zeznaniu podatkowym za 2003 r. wykazać dochody osiągnięte zarówno w Polsce, jak i w Irlandii?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, w związku z zapytaniem z dnia 4.03.2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 26.03.2004 r. oraz notatką służbową z dnia 6.04.2004 r., w sprawie opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy w Irlandii oraz z tytułu ...

W lipca bieżącego roku podpisałem umowę z inwestorem francuskim, posiadającym miejsce prowadzenia działalności na terenie Francji, na mocy której, zobowiązuję się do wykonania na terenie Francji usługi budowlanej. Zgodnie z zapisem umowy muszę ją wykonać w terminie 90 dni. Celem wykonania zapisów umowy, oddelegowałem swoich pracowników do pracy we Francji. Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r. jestem zobowiązany wypłacić oddelegowanym pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę, także diety zagraniczne. Własne stanowisko w sprawie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych diety wypłacane pracownikom przebywającym poza granicami kraju są zwolnione z opodatkowania do ustalonej wysokosci. Opisany powyżej stan faktyczny nie wskazuje na konieczność zastosowania się do art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty diet za okres od 31 do 90 dnia pobytu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas: podróży służbowej pracownika, podróży osoby nie będącej pracownikiem -do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w spraw ...

Czy przebywając w Niemczech (jako właściciel firmy) mogę doliczać każdego dnia dzienną stawkę diet na wyżywienie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ?

Odpowiadając na zapytanie Pana X z siedzibą w Y z dnia 06.09.2004r., otrzymane przez tut. organ podatkowy w dniu 07.09.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu w związku z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że: Pan X prowadzi firmę j ...

Czy zwolnieniu z opodatkowania części dochodów pracowników przebywających czasowo w Niemczech, których wynagrodzenie jest tam opodatkowane oraz czy podlegają opodatkowaniu diety wypłacane pracownikom oddelegowanym w ramach podróży słuzbowej do pracy w Niemczech?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym w dniu 13.08.04 r. pismem znak BM/47/VIII/04 (uzupełnionym w dniu 31.08.04 r.) uprzejmie informuje: Z przedstawionego przez Spółkę w piśmie stanu faktycznego wynika, iż występują u Państwa dwie konkretne syt ...

1. Czy wykonywanie przez zatrudnionych przez was kierowców samochodów ciężarowych (potocznie nazywanych tirami) zadania służbowego poza stałym miejscem pracy wynikającym z zawartej umowy jest podróżą służbową? 2. Czy w związku z tym kierowcom przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w czasie podróży służbowej poza granice RP? 3. Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu diet przysługujących z tytułu podróży służbowych?

W dniu 17.12.2004 r. złożyliście państwo w tut. Urzędzie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, prośbę o wyjaśnienie: czy wykonywanie przez zatrudnionych przez was kierowców samochodów ciężarowych (potocznie nazywanych tirami) zadania służbowego poza stałym miejscem pracy wynikającym z zawartej umowy jest podróżą służbową, czy w związku z tym kierowcom przysługuje dieta na pokry ...

Generowanie strony w 41 ms