Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: statek

Stawka podatku VAT dla wyciągarki linowej ręcznej stanowiącej wyposażenie statku

Odpowiadając na pismo Spółki nr I/10/303/2003 z dnia 17.09.2003 r., dotyczące stawki VAT na sprzedaż wyciągarki linowej ręcznej na wyposażenie budowanego przez Stocznię statku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: zgodnie z § 61 pkt 8 rozporządzenia Min. ...

Podatnik zapytuje o możliwość zastosowania stawki VAT 0% na w/w fakturach częściowych – w oparciu o §61 pkt 6 lit. g) oraz pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.Zdaniem Podatnika takie prawo mu przysługuje.

Stan faktyczny Zgodnie z zawartym kontraktem, Podatnik będący armatorem morskim zakupi od stoczni wybudowany przez nią statek morski badawczy – PKWiU 35.11.33-93.4.Podatnik będzie pokrywał na bieżąco koszty budowy statku na podstawie wystawianych przez stocznię faktur częściowych. Ostateczna realizacja kontraktu nastąpi w chwili przejęcia statku przez Podatnika po wcześniejszym uregulowaniu należ ...

1. Czy przy zakupie części, dla należytego udokumentowania prawa do stosowania przez sprzedających producentów obniżonej stawki podatku VAT 0% w oparciu o § 61 pkt 8 rozporządzenia MF z 22.03.2002 r.- wystarczającym jest zadeklarowanie w zamówieniu na jaką jednostkę transportu morskiego części - wyposażenie są przeznaczone? 2. Czy wymaganym dla udokumentowania tej transakcji jest wskazanie w składanym zamówieniu armatora i określenie rodzaju statku? 3. Jakimi dokumentami należy dysponować aby akceptować takie faktury?

Spółka zajmuje się zaopatrywaniem armatorów morskich na całym świecie w części zamienne i wyposażenie potrzebne do remontów i eksploatacji statków morskich (np. silniki główne, kompresory, pompy itp.). Powyższe części Spółka zakupuje od producentów polskich i następnie dokonuje ich sprzedaży armatorom zagranicznym (100 % eksportu). Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z przepisem § 61 pkt 8 ...

- dotyczy wysokości stawki podatku VAT, którą objęte są usługi polegające na odbiorze ścieków wtłaczanych przez jednostki pływające Straży Granicznej do sieci kanalizacyjnej stanowiącej mienie Zakładu oraz na odbiorze ścieków przez samochód asenizacyjny w celu przetransportowania do oczyszczalni ścieków.

Stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 10.10.2003 r. (data wpływu 13.10.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej wysokości stawki podatku VAT, którą objęte są usługi polegające na odbiorze ścieków ...

dotyczy możliwości stosowania preferencyjnej stawki 0 % podatku dla sprzedaży części stosowanych do środków transportu morskiego (przedmiotem sprzedaży są części potrzebne do modernizacji i eksploatacji urządzeń na pokładzie statków armatora polskiego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, weryfikuje odpowiedź udzieloną jednostce przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 10.03.2004 r. (znak: PUS. II/443/30/2004) i wyjaśnia, co następuje: Stosownie do zapisu § 61 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w spra ...

Spółka zwraca się z zapytaniem odnośnie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi oraz sposobu dokonania korekty w przypadku uznania niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług (22% zamiast 0%).

Stocznia, w zakresie przedmiotu swojej działalności gospodarczej dokonywała sprzedaży towarów i świadczyła usługi w niżej przedstawionym zakresie : usługi polegające na naprawie kutrów holowniczych PKWiU (35.11.32-90.00), usługi naprawy platform i konstrukcji pływających m. in. parków pontonowych morskich (PKWiU 35.11.9), produkcję i sprzedaż łodzi saperskich (PKWiU 35.11.50.00). Usługobiorcami ...

Podatnik zapytuje o zastosowanie w oparciu o §60 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. obniżonej stawki VAT 0% do świadczonej przez siebie usługi.

Stan faktyczny Zgodnie z treścią umowy zawartej z armatorem zagranicznym Podatnik będzie świadczyć na jego rzecz „kompleksową obsługę statków w portach na terytorium RP, polegającą na aranżacji odpraw granicznych i celnych na wejściu i wyjściu statków, dostaw zaopatrzenia i paliwa oraz usług pralniczych, wywozu nieczystości itp.” Statki obsługiwane przez Podatnika mieszczą się w grupowaniu PKWiU 3 ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie holowań morskich, polegających na holowaniu pontonów i innych jednostek pływających nie posiadających własnego napędu. Podatnik wnosi zapytanie jakimi stawkami podatku od towarów i usług objęte są świadczone przez Podatnika usługi holownicze w zależności od miejsca wykonywania usługi i kraju, w którym kontrahent podatnika posiada siedzibę.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu, na pisemne zapytanie z dnia 05.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospod ...

Gdzie i jaką stawką należy opodatkować usługi wykonywane przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie remontów i budowy jednostek pływających wymienionych w klasie PKWiU ex. 35.11 w przypadku, gdy są świadczone na rzecz kontrahenta z Polski zgodnie z umową, a miejscem wykonywania tych usług jest stocznia w Holandii.

Do opisanego stanowiska faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 27 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lit. d, art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w następujący sposób: W przypadku wykonywania usług ważne jest ...

Czy można stosować stawkę 0 % na opodatkowanie prowizji za usługi obsługi statków w portach morskich?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż Spółka, oprócz transportu morskiego, jako działalnością poboczną zajmuje się obsługą statków i towarów w polskich portach morskich. Bardzo często podzleca obsługę statków i towarów w polskich portach morskich współpracującym z nią kontrahentom. Spółka chciałaby wystawiać faktury prowizyjne od zleconych usług obciążające zleceniobi ...

Generowanie strony w 9 ms