Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatki na rzecz udziałowca


Czy składki opłacone przez spółkę z o.o. na rzecz ZUS, za jej wspólnika będącego wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki

Ze złożonego wniosku wynika, iż wspólnikiem spółki z o.o. jest osoba zagraniczna posiadająca obywatelstwo holenderskie i zamieszkująca na stałe w Belgii, Wspólnik nie posiada zameldowania w Polsce, kontakt z nim następuje poprzez sieć internetową a w sporadycznych przypadkach osobiście na terenie Polski. Spółka zarządzana jest w jego imieniu przez Prezesa powołanego uchwałą wspólników, zatrudnione ...

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej spółki, prywatnych samochodów osobowych przez członków zarządu spółki (i zarazem jej udziałowców), nie jest powiązane z ich statusem jako pracowników spółki, lecz powinno być oceniane pod kątem wymagań określonych w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy podatkowej

Inspektor kontroli skarbowej decyzją z dnia 5 września 2000 r. określił Spółce z o.o. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 rok, zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę. W ocenie inspektora kontroli skarbowej, spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów za rok 1997 poprzez: zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nieważnymi umowami o pracę człon ...

Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów następujących wydatków ponoszonych na rzecz Prezesa Zarządu będącego jednocześnie jedynym udziałowcem, którego łączy ze Spółką wyłącznie stosunek organizacyjny: zwrot kosztów podróży służbowej (noclegi, diety, ryczałty) oraz koszty podnoszenia kwalifikacji.

Wydatki na rzecz członka zarządu Spółki, należy analizować na podst. art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z ogólną definicją wyrażoną w art. 15 ust. 1 kosztami uzyskania przychodów sa koszty poniesione w celu uzyskania przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zatem ...

Koszty uzyskania przychodów

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 16 ust. 1 tej ustawy”. Przepis ten oznacza, że wszelkie koszty, jakie podatnik poniesie w celu osiągnięcia przychodów, są kosztem uz ...

Spółka pyta o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet i ryczałtów udokumentowanych rozliczeniami delegacji służbowych Prezesa

W odpowiedzi na pismo Spółki Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany udzielonej interpretacji w odniesieniu do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozostałych wydatków związanych z kosztami delegacji Prezesa tj. wydatków z tytułu diet i ryczałtów. Mając na względzie interpretację Ministerstwa Finansów z dnia 22.09.2003r (brak sygnatury), należy stwierdzić, iż wydatki ...

Czy wydatek na szkolenie członka zarządu (będącego jednocześnie udziałowcem Spółki) w zakresie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwami jest kosztem uzyskania przychodu dla Spółki ?

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 38 i 38a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący: Zgodnie z ar ...

Czy przyznane wynagrodzenie wynikające z umowy stanowi koszty uzyskania przychodu?

Pismem z dnia 16.02.2005r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Jedyny wspólnik Sp. z o.o będący jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu tejże Spółki zawarł umowę cywilnoprawną w formie aktu notarialnego w dniu 11.02.2005r. z podatnikiem-Spółką, mająca za przedmiot wy ...

Prezes zarządu Spółki wykonuje swoje obowiązki wyłącznie na podstawie powołania, traktując swoje przychody jako przychody z działalności wykonywanej osobiście z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka pyta, czy może zwrócić Prezesowi poniesione wydatki i wypłacić diety za podróż służbową poza miejsce zamieszkania i zaliczyć wydatki związane z dojazdami (taxi, PKP, samochód) oraz noclegami do kosztów uzyskania przychodów ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 4 lutego 2005 roku wpłynął wniosek Spółki o udzie ...

Czy zwrot kosztów delegacji członka zarządu w spółce z o.o. będącego jednocześnie wspólnikiem Spółki - gdy podróż tego członka dotyczy nie tylko dojazdu na posiedzenia zarządu - stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 8.03.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku doch ...

Generowanie strony w 9 ms