Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inwestycje infrastrukturalne

Czy Gmina prowadząc inwestycję w zakresie budowy dróg, wodociągów, itp. stanowiące własność Gminy, organizując ne te roboty przetargi, przekazując za odpłatnością oferenta dokumentację przetargową, czynność sprzedaży tej dokumentacji jest usługą administracji publicznej, zwolnionej z podatku VAT (symbol 75.1 PKWiU)?

Działając na podstawie art. 14 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn.zm.) w związku z pismem Wójta Gminy w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania sprzedaży materiałów przetargowych na wykonywanie wymienionych w nich usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim wyjaśnia: Z treści pi ...

Jaką stawką VAT należy opodatkować wykonaną po dniu 01.05.2004 r. usługę polegającą na wykonaniu robót budowlano-montażowych: budowie drogi osiedlowej wraz z odwodnieniem, budowie chodników i wjazdów do posesji, przebudowie wodociągu zasilającego w wodę budynki mieszkalne, budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych. Ww. prace wykonane będą na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Podatnik będzie wykonywał na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego), w ramach tego samego zadania: roboty budowlano-montażowe polegające na budowie drogi osiedlowej wraz z odwodnieniem, budowie chodników i wjazdów do posesji, przebudowie wodociągu zasilającego w wodę istniejące budynki mieszkalne, budowie przyłączy kanali ...

Czy wystawiajac fakturę za usługe związaną z infrasttrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu podatnik powinien wykazać kwoty w rozbiciu na;usługę( VAT 7%) i materiał( 22%VAT)?. czy też może wystawić kwote wykonanej usługi łącznie z materiałem ze stawką 7%VAT?.

Pismem z dnia 27 maja 2004, Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie interpretacji przepisu art.146 ust.1 pkt.2 lit. a ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz.535). Stan faktyczny: Podatnik wykonuje min. usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie budowy i modernizacji chodników i dróg osiedlowych , które według Podatnika są ś ...

Stawka podatku VAT na budowę kanalizacji do istniejących budynków mieszkalnych na terenie wsi.

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.) właściwy organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie podatnika, zapytanie płatnika lub inkasenta jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontro ...

Podatnik pyta, czy przedstawionym wyżej stanie faktycznym, właściwą stawką podatku od towarów i usług, dla usług nabywanych za własne środki finansowe, jest stawka w wysokości 7%.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem z dnia 3 czerwca 2004 r. (doręczonym dnia 7 czerwca ...

Na jakiej podstawie Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z prowadzoną inwestycją - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.Naczelnik informuje, że Minister Finansów korzystając z delegacji zawartej w art. 92 ust. 1 w/w ustawy określił przypadki, w których kwota podat ...

Jaki procent VAT będzie obowiazywał przy realizacji zadania inwestycyjnego pt."uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej" finansowanego przy pomocy środków unijnych z Funduszu Spójności.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie zastosowania stawki podatku VAT na inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, która wykorzystywana będzie dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, Naczelnik informuje, że z przedłożonego pisma wynika, iż uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin ...
Generowanie strony w 6 ms