Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koncesje

Spółka uzyskała koncesję na rozpoznanie złoża melafiru i jego wydobywanie. Nie podjęła jednak czynności opodatkowanych związanych z eksploatacją kopalin, lecz dokonała sprzedaży z innych tytułów. Czy w związku z tym interpretacja § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zakładająca że chodzi o czynności podlegające opodatkowaniu, związane z eksploatacją złoża jest prawidłowa? Czy wniosek o dokonanie zwrotu podatku może obejmować miesiące wcześniejsze?

Zgodnie z regulacją § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) - podatnikom, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymali koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin lub wydobywanie kopalin ze złóż, przysługuje zwrot podatku n ...

W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ubezpieczenia komunikacyjnego?

Decydujące znaczenie dla ustalenia momentu odniesienia w koszty uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków ma interpretacja przepisów art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Kosztami uzyskania przychodów, stosownie do art. 15 ust. 1 w/w ustawy podatkowej, są koszty poniesione w cel ...

Spółka posiada koncesję wydaną przez Ministra Środowiska na rozpoznanie złoża wód termalnych (przedłużoną do 2006r). Podmiot będzie występował ponownie (po rozpoczęciu uprzednio czynności podlegających opodatkowaniu) o zwrot podatku naliczonego przy zakupach inwestycyjnych. Czy wniosek podatnika o zwrot podatku należy złożyć na specjalnie do tego przygotowanym formularzu, Jaki jest termin zwrotu podatku w przypadku otrzymania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin lub wydobywanie kopalin ze złóż ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym pisemnym zapytaniem z dnia 23 czerwca 2004 roku (data wpływu do Urzędu - 28.06.2004 roku) w przedmiocie terminu zwrotu kwoty podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych oraz składania wniosków przez podatników poszukujących i ...

W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty badań geologicznych, ekspertyz, opinii, koncesji, poniesione w celu określenia zasobów kamienia wapiennego w złożu, które Spółka ma zamiar w przyszłości eksploatować?

W kontekście pisma Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 27.08.2004 r. Nr PD-I/423/109/04 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej ust ...

Czy w świetle przepisów obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług, Ajent powinien doliczyć otrzymane od Spółki X środki na pokrycie kosztów koncesji za alkohol do podstawy opodatkowania VAT? Czy też powinna być zachowana dotychczasowa forma rozliczeń pomiędzy Spółką a Ajentem (Ajent otrzymuje zwrot wydatków po przedłożeniu dowodu wpłaty na koncesję, a Spółka wystawiała notę uznaniową)?

Przedmiotem działalności Wnioskującej, jak wskazano w złożonym piśmie, jest zakładanie, rozwijanie, zarządzanie sklepami detalicznymi oraz handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi a także usługi z tym związane. Sklepy Spółki tworzą sieć, w której obowiązują m. in. takie zasady funkcjonowania jak: - Ajenci prowadzą działalność na własny koszt i rachunek, - sieć sklepów stosuje te same ceny tow ...

Czy można sporządzić protokół strat na towar handlowy (alkohol) z uwagi na utratę koncesji na jego sprzedaż?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 01.06.2003 r. wygasło Pani pozwolenie na handel wyrobami alkoholowymi z powodu nie opłacenia w terminie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Stan remanentowy wyrobów alkoholowych na dzień wygaśnięcia pozwolenia wynosił 1.086,38 zł. Ww. towar handlowy był pełnowartościowy. Ponadto nadmienia Pani, iż w najbliższym czasie nie ma możliwości otrzymania ...

Spółka posiada koncesje ważne do 30 września 2008 r. na: -wytwarzanie ciepła, -przesyłanie i dystrybucję ciepła, -obrót ciepłem. Na przestrzeni roku 2004 podatek dochodowy od osób prawnych Spółka płaci zaliczkowo zgodnie z procedurą uproszczoną. Wątpliwości podatnika dotyczą momentu powstania przychodu podatkowego za 2004 r. i miesiąc styczeń 2005 r. z tytułu dostaw ciepła oraz zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu za rok 2004 i miesiąc styczeń 2005 r.

W art. 12 ust. 3d ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) został określony moment powstania przychodu należnego w przypadku rozliczeń m. in. z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego tzw. usług ciągłych; za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin p ...

Koszty uzyskania przychodów

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego oraz przedłożonych dokumentów wynika, że w 1997 r. Spółka uzyskała koncesję na budowę i eksploatację autostrady płatnej. Koncesja została udzielona na okres 30 lat. Szczegółowe prawa i obowiązki Spółki (tj. Koncesjonariusza) zostały określone w umowie koncesyjnej oraz w odrębnych umowach, m.in. w umowie w sprawie Przekazania Pasa Drogowego Autostrady. J ...

Czy zapłate za przeniesienie praw wynikających z koncesji oraz pozostałej dokumentacji należy traktować jako koszt uzyskania przychodów w całości w momencie jego poniesienia czy też kosztem będą odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych w postaci prawa majątkowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8 z 2005r. poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.01.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 18.01.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 22b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Pytanie dotyczy statusu Gminy jako podatnika w zakresie zawartych umów cywilnoprawnych oraz prawa odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji tych umów.

Gmina zawrze umowę o roboty budowlano – montażowe z wykonawcą zwanym wg pisma Koncesjonariuszem. Przedmiotem umowy jest „Zaprojektowanie i budowa kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych” przez Koncesjonariusza. Wynagrodzeniem Koncesjonariusza jest ustanowienie wyłącznego prawa do eksploatacji obiektów przez 15 lat. Jednocześnie Gmina zapewnia sobie wyłączność do wydzierżawiania wybudowanych ob ...

Generowanie strony w 344 ms