Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kopaliny

Spółka uzyskała koncesję na rozpoznanie złoża melafiru i jego wydobywanie. Nie podjęła jednak czynności opodatkowanych związanych z eksploatacją kopalin, lecz dokonała sprzedaży z innych tytułów. Czy w związku z tym interpretacja § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zakładająca że chodzi o czynności podlegające opodatkowaniu, związane z eksploatacją złoża jest prawidłowa? Czy wniosek o dokonanie zwrotu podatku może obejmować miesiące wcześniejsze?

Zgodnie z regulacją § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) - podatnikom, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymali koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin lub wydobywanie kopalin ze złóż, przysługuje zwrot podatku n ...

Spółka posiada koncesję wydaną przez Ministra Środowiska na rozpoznanie złoża wód termalnych (przedłużoną do 2006r). Podmiot będzie występował ponownie (po rozpoczęciu uprzednio czynności podlegających opodatkowaniu) o zwrot podatku naliczonego przy zakupach inwestycyjnych. Czy wniosek podatnika o zwrot podatku należy złożyć na specjalnie do tego przygotowanym formularzu, Jaki jest termin zwrotu podatku w przypadku otrzymania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin lub wydobywanie kopalin ze złóż ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym pisemnym zapytaniem z dnia 23 czerwca 2004 roku (data wpływu do Urzędu - 28.06.2004 roku) w przedmiocie terminu zwrotu kwoty podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych oraz składania wniosków przez podatników poszukujących i ...

W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty badań geologicznych, ekspertyz, opinii, koncesji, poniesione w celu określenia zasobów kamienia wapiennego w złożu, które Spółka ma zamiar w przyszłości eksploatować?

W kontekście pisma Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 27.08.2004 r. Nr PD-I/423/109/04 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej ust ...

Czy koszt przekształcenia i wyłączenia gruntu rolnego z przeznaczeniem pod eksploatację surowców mineralnycha a także koszt badań i prac poniesione w celu poszerzenia istniejącej bazy surowcowej zasobów kamienia należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznego poniesienia ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm. ) - w odpowiedzi na zapytanie o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 08.11.2004r. ( data wpływu dnia 17.11.2004r. ) dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ( w mom ...

Dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla transakcji sprzedaży koncesji na eksploatację kruszywa naturalnego wraz z dokumentacją geologiczną.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 28.04.2005r. (doręczonego dnia 28.04.2005r. do Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki, a następnie przesłanego zgodnie z właściwością miejscową do tut. Urzędu – data wpływu:20.05.2005r.) o udzielenie pisemnej ...

Czy sprzedaż gruntu przeznaczonego na eksploatację odkrywkową złoża kruszywa jest zwolniona z podatku VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dna 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 14.06.2006 r. znak GG.72241-20/06 ...

Podatnik wystąpił z zapytaniem dotyczącym możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:1)zakupu gruntu pod wydobycie surowca do dalszej sprzedaży w postaci kopaliny2)niezamortyzowanej wartości śrdków trwałych - pieca i suszarni, które zostały sprzedane jako złom.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07.11.2006r. (data wpływu 09.11.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 05.12.2006r., dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania ...

Generowanie strony w 9 ms