Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: złoża

Spółka uzyskała koncesję na rozpoznanie złoża melafiru i jego wydobywanie. Nie podjęła jednak czynności opodatkowanych związanych z eksploatacją kopalin, lecz dokonała sprzedaży z innych tytułów. Czy w związku z tym interpretacja § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zakładająca że chodzi o czynności podlegające opodatkowaniu, związane z eksploatacją złoża jest prawidłowa? Czy wniosek o dokonanie zwrotu podatku może obejmować miesiące wcześniejsze?

Zgodnie z regulacją § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) - podatnikom, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymali koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin lub wydobywanie kopalin ze złóż, przysługuje zwrot podatku n ...

Czy jako rolnik nie prowadzący działalności gospodarczej mam prawo zaliczać w koszty np. paliwo zużyte do wydobycia torfu i wywiezienia z gospodarstwa, części do napraw samochodu ciężarowego wywrotki, koparki, spycha, amortyzacji sprzętu i tym samym umniejszyć przychód w PIT-36?"W jakiej formie i na jakiej zasadzie powinienem odprowadzać podatek dochodowy

Podatnik jest rolnikiem. Na własnych gruntach (łąki, bagna) podatnik kopie staw. Nadwyżki torfu są sprzedawane, a uzyskane pieniądze przeznaczane na dalsze kopanie stawu i rekultywację. Podatnik nie otrzymał żadnej dotacji państwowej. Przychody ze sprzedaży są niejednokrotnie niższe od ponoszonych kosztów.Zdaniem podatnika w 2006r. ma prawo skorzystać z formy opodatkowania karta podatkowa i tym sa ...

Czy poniesione koszty podatkowe, dotyczące otwarcia nowego złoża, zebrane na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, Spółka mogła rozliczyć w czasie, biorąc pod uwagę art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też zebrane koszty Spółka powinna zaliczyć w koszty w roku rozpoczęcia eksploatacji tego złoża, tj. w roku uzyskania pierwszych przychodów z nowo otwartego złoża?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. DzU z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa ?X?, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Organu Podatkowego w dniu 22.12.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...


Czy sprzedaż gruntu przeznaczonego na eksploatację odkrywkową złoża kruszywa jest zwolniona z podatku VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dna 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 14.06.2006 r. znak GG.72241-20/06 ...

Czy zasoby złoża surowca ceramicznego są towarem i w związku z tym sprzedaż tego surowca zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) jest czynnością opodatkowaną dla której na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy należy zastosować stawkę 22 %?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 18.05.2006 r., który wpłynął w dniu 22.05.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Strona zwróciła się o interpretację przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przewidującego zwolnienie przedmiotowe od podatku od towarów i usług przy dostawie terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r .Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe E. Spółka Cywilna na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyś ...

- dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwa dla czynności dostawy ziemi wraz z transportem na teren składowiska odpadów.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2006 r. (data wpływu do US 28.12.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 16.01.2007 r. (data wpływu do US 17.01.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stawki podatku od to ...

Czy wydatki poniesione na tę część instalacji, która z powodu braku wystarczającej ilości gazu nie zostanie sprzedana i nie będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej Spółki zgodnie z planowanym przeznaczeniem, mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w chwili definitywnego podjęcia decyzji o nie wprowadzeniu instalacji do ewidencji środków trwałych Spółki.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 5 grudnia 2006r. (data wpływu do Urzędu 08.12.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w ...

Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości gruntowych stanowiących środki trwałe przedsiębiorstwa ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 31 ms