Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych po dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, ale przed dniem rozpoczęcia działalności, określonym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Z przedstawionego wniosku wynika: 1. Podatnik w dniu 28 lipca 2003 r. dokonał zgłoszenia rejestracyjnego do podatku od towarów i usług składając druk VAT-R. 2. W dniach 29-31 lipca 2003 r. Podatnik dokonał zakupów towarów handlowych stanowiących remanent początkowy w myśl przepisów o podatku dochodowym. 3. Wg zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej rozpoczęcie działalności na ...

Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT (poprzez dokonanie korekty deklaracji VAT-7) z korekty faktury VAT wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług, który w dniu wystawienia pierwotnej faktury VAT nie był zarejestrowanym podatkiem VAT?

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 15.12.2003 r. (data wpływu 19.12.2003 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii odliczenia podatku VAT (poprzez dokonanie korekty deklaracji VAT-7) z korekty faktury VAT wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług, który w dniu wystawienia pierwotnej faktury VAT nie był zarejestrowanym podatkiem VAT Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, działając na ...

Czy należy wystawiane faktury w Szwecji w języku szwedzkim a następnie przetłumaczone na język polski ujmować w prowadzonym w Polsce rejestrze sprzedaży VAT? Czy ma zastosowanie art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 18.12.2003 r. (data wpływu 23.12.2003 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii ujmowania w prowadzonym w Polsce rejestrze sprzedaży VAT faktury VAT wystawiane w Szwecji w języku szwedzkim a następnie tłumaczone na język polski, oraz wyrażenia opinii o zgodności opisanej procedurze księgowej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i czy w przedstawionej syt ...

Czy podatnik, który ostatni obrót uzyskał w roku 2000, a w latach 2001-2003 nie osiągnął żadnego obrotu, może w roku 2004 korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

Ustalenie statusu podatkowego podmiotu podejmującego po przerwie ponownie wykonywanie czynności objętych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług dokonuje się w oparciu o relacje ust. 1 i 6 art. 14 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników, ...


Firma została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w dniu 07.06.2000r, zaś w KRS w dniu 21.07.2003r. Od kwietnia 2002r ponosiła koszty prowizji bankowych i najmu lokalu, lecz nie dokonała żadnej sprzedaży. 13.10.2003r Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. W tym stanie faktycznych, czy firma musi zaewidencjonować zdarzenia chronologicznie począwszy od IV 2002r (poniesienie pierwszych kosztów) i złożyć deklaracje VAT – 7 za poszczególne miesiące, a tym samym skorygować złożone zgłoszenie w zakresie podatku od towarów i usług, czy też pierwsza deklaracja winna być złożona za październik 2003r?

Zgodnie z art.14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r Nr 11 poz.50 z późn.zm.) zwalnia się od podatku podatników u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art.2 ust.1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ...

Zapytanie dotyczy wymogów rejestracyjnych dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany nieprawidłowej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej pismem z dnia 5 lutego 2004 r. nr PD-II/423/US/1/04 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu, w części dotyczącej wymogów rejestracyjnych d ...

Rejestracja państwowej jednostki nie posiadającej osobowości prawnej jako podatnika VAT czynnego na podstawie art. 157 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz zastosowanie art. 157 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy w stosunku do powyższej jednostki.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym w dniu 08.04.2004 roku pisemnym zapytaniem w przedmiocie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług informuje: W myśl art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2 ...

Czy po dniu 1 maja 2004 roku oddział kościelnej osoby prawnej uznany uprzednio za odrębny podmiot podatkowy zachowa swój status w zakresie podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2004 r., Nr EF-1/81/04, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 2 i § 3, informuje, że wyłączenie grupy podmiotów określonych w art. 157 ust. 2 pkt 2 usta ...

1. Czy obecny NIP będzie wystarczający przy rozliczaniu podatku od towarów i usług dot. transakcji wewnątrzwspólnotowych po 1 maja 2004 r.? 2. Jakie inne warunki trzeba spełnić, aby prawidłowo rozliczać się z podatku VAT ? 3. Jakie obowiązki sprawozdawcze od 1 maja 2004r. zostały nałożone na podmioty gospodarcze dokonujące zakupu i sprzedaży towarów z/do krajów Unii Europejskij ?

W związku z pismem z dnia 17 marca 2004r., informuje się uprzejmie, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) na podatników dokonujących sprzedaży krajowej oraz eksportu i importu towarów z krajów spoza Unii Europejskiej nie zostały nałożone dodatkowe obowiązki w zakresie rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Podatnicy ...

Generowanie strony w 4 ms