Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: aport

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.12.2002 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Stosownie do art. 4a. pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz 654 z późn. zm.) ...

Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej pociąga za sobą obowiązek korekty podatku naliczonego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2002 r. (wpływ 19.12.2002 r.), Urząd Skarbowy w Dębicy informuje: Ustawie z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), nie podlegają czynności, których przedmiotem nie są towary oraz u ...

dot. uznanie za koszt uzyskania przychodu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

W odpowiedzi na Państwa pismo złożone w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 16.12.2002 r. w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych - Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej wyjaśnia, że: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 64 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) nie uważa się za kos ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 20-06-2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług – sprzedaż samochodu ciężarowego jako „towaru używanego” wyjaśnia: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia ...

Podatek od towarów i usług

Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia25.05.2003 roku informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ...

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona od podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem Nr 412/05/2003 z dnia 20.05.2003 r. (uzupełnionym pismem Nr 452/06/2003 z dnia 10.05.2003 r., które zostało złożone w tut. urzędzie skarbowym w dniu 12.06.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, tj. czy działanie „ ...

Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o zakończeniu działalności spółki. Spółka chce zakończyć działalność poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki jawnej do istniejącej spółki z o.o. Następnie w ramach podziału majątku spółki jawnej zostałoby przydzielone wspólnikom spólki jawnej udziały w spółce z o.o. proporcjonalnoie do posiadanych udziałów : Czy u wspólników sółki jawnej powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. ? Czy kosztem nabycia wkładów do spółki osobowej jest suma wartości wkładów pieniężnych, rzeczowych wniesionych do słki przez wspólników, ustalona w umowie spółki powiększona o niewypłacalny zysk pozostawiony w spółce za lata poprzednie? Czy istnieje obowiązek powiadamiania organu podatkowego o likwidacji działalności i ustalania dochodu na dzień likwidacji? Czy przejęcie zobowiązań spółki jawnej przez spółkę z o.o. stanowi przychód do opodatkowania u tych wspólników? W jakim terminie spółka z o.o. , do której zostanie wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa ma rozpocząć amortyzację skłądników majątkowych

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 13.11.2003 r. zapytaniem w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Ad.1. Na podstawie art.9 ust ...

- w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nabyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu w postaci środków trwałych,

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wyrażone w piśmie nr US. I/423-32/2003 z dnia 2003.12.01 w sprawie ustalania wielkości przychodów i kosztów ich uzyskania w związku z nabyciem udziałów w spółce z o.o. poprzez wniesienie aportu w postaci środków trwałych. Zauważa jednocześnie, iż konieczne jest uzupełnienie udzielonej - w trybie art. ...

- w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej.

Działając w oparciu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 06.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt ...

uzupełnić

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 20.11.2003 r. dotyczącym wniesienia w formie aportu przedsiębiorstwa spółki jawnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu informuje: Nie podlegają pod przepisy ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i ...

Generowanie strony w 26 ms