Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obniżenie kapitału zakładowego

Spółka obniża kapitał zakładowy poprzez umorzenie udziałów bez wypłaty wynagrodzenia wspólnikowi. Kwota z umorzenia zostaje przekazana na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie straty powstałej z przejęcia spółek zależnych. Pytanie podatkowe dotyczy konsekwencji podatkowych obniżenia kapitału zakładowego w odniesieniu do wspólników będących osobami fizycznymi oraz spółki jako osoby prawnej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że jednostka obniża kapitał zakładowy poprzez umorzenie udziałów bez wypłaty wynagrodzenia wspólników. Kwota z umorzenia zostaje przekazana na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie strat powstałych z przejęcia spółek zależnych. W związku z powyższym nie powstanie obowiązek podatkowy dla udziałowców spółki z tytułu podatku dochodowego od ...

Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej udziałowców będzie miało obniżenie kapitału zakładowego spółki w drodze umorzenia części udziałów w celu pokrycia straty finansowej z lat ubiegłych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2004r. (data wpływu 16.03.2004) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w części dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja po ...

Czy powstaje obowiązek podatkowy w wyniku: 1. nabycia udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki? 2. obniżenia kapitału spółki z umorzonych udziałów? Czy prawidłowo ustalono cenę udziałów wg wartości, w jakiej udziałowcy nabyli wcześniej udziały?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.05.2004 r. (wpływ 14.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z powyższego z ...

dotyczy podatkowych skutków umorzenia udziałów w spółce

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki z o.o. „S.” złożonym do tut. Urzędu w dniu 9.06.2004 r. i dokonaniu analizy zapytania podatnika w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób ...

Stan faktyczny: W 2003 r. Spółka zakupiła akcje własne w celu ich późniejszego umorzenia. Transakcje te odbywały się na rynku pozagiełdowym CeTo S.A. i niemożliwa była identyfikacja osób zarówno fizycznych jak i prawnych zbywających akcje. Dlatego też Spółka nie była zobowiązana jako płatnik do pobrania podatku dochodowego z tytułu zbycia akcji przez akcjonariuszy w celu ich umorzenia. W kwietniu 2004 r., zgodnie z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostanie podjęta uchwała o umorzeniu nabytych przez Spółkę akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy o rachunkowości, ujemna różnica pomiędzy wartością nominalną akcji (2,03 zł), a ceną ich nabycia (ok.3,00 zł) ujęta zostanie jako zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki. W roku 2003 uchwałą o podziale zysku na 2002 r., z zysku tego roku utworzono kapitał rezerwowy na zakup akcji w celu ich późniejszego umorzenia. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 457 § 2 zd. 1 K. s. h., kapitał ten w kwocie równej obniżeniu kapitału zakładowego ulegnie przekształceniu w kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 2 zd.1 K. s. h. Pozostała część kapitału rezerwowego utworzonego z zysku roku 2002 na zakup akcji przeniesiona zostanie na kapitał zapasowy Spółki. W tym stanie faktycznym pytanie Spółki jest następujące: Czy w wyniku opisanych czynności (umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz zapisów księgowych na kapitale zapasowym i kapitale rezerwowym) wystąpi w Spółce dochód do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (a w szczególności art. 10 ust.1 pkt 1 tejże ustawy) ?

W spółce akcyjnej umorzenie akcji uregulowane zostało w art. 359-361 K.s.h. Umorzenie może być przeprowadzone wyłącznie, gdy przewiduje je statut Spółki. Wskutek umorzenia akcja przestaje istnieć. Kodeks spółek handlowych rozróżnia umorzenie: - dobrowolne – akcja jest umarzana za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę, - przymusowe – następuje bez zgody akcjonariusza, pod warunk ...

1) czy planowany podział XXX będzie skutkował powstaniem przychodu dla XXX, Nowej Spółki lub dla akcjonariuszy XXX, którzy obejmą udziały w Nowej Spółce? 2) czy wydzielenie z XXX części majątku do odrębnej Spółki wpłynie na możliwość rozliczenia przez XXX straty podatkowej z lat poprzedzających wydzielenie?

W związku z otrzymaniem od Spółki zapytania z dnia 31.08.2004 r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 01.09.2004 r.) - złożonego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje co następuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę (zwaną XXX ...

Jakie skutki w podatku dochodowym od osób prawnych wywołuje w spółce z o.o. skup udziałów własnych w celu ich umorzenia, dokonany po cenie niższej niż nominalna wartość udziałów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - uprzejmie wyjaśnia: Z treści pisma wynika, że Spółka zamierza o ...

Czy w związku z nabyciem udziałów przez Spółkę od wspólnika po cenie nominalnej w celu ich umorzenia powoduje skutki podatkowe zarówno u wspólnika jak i u Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ...

Czy otrzymany w 2004 r. przychód w kwocie 1400,00 zł z tytułu wypłaty wartości części udziału przez Spółkę XX Sp. z o. o. z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów (obniżenia kapitału zakładowego) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym czy należy wypełnić zeznanie PIT - 38?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach uznaje stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 28.03.2005 r. (wpływ do tyt. urzędu dnia 31. ...

Czy kosztem uzyskania przychodów spółki będzie wypłacone przez nią udziałowcowi wynagrodzenie za dobrowolne umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego? Czy wynagrodzenie to będzie kosztem uzyskania przychodów w całości, czy też do wysokości nominalnej wartości udziałów, albo tylko w części przekraczającej nominalną wartość tych udziałów?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2005 r. (znak: DM/49/05) złożonego w dniu 18.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 13.06.2005 r. (znak: DM/56/05), w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy kosztem uzyskania przychodów spółki będzie wypłacone przez nią udziałowcowi wy ...

Generowanie strony w 5 ms