Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inwalida

Czy osoba niepełnosprawna zaliczona do pierwszej grupy inwalidzkiej z ogólnego stanu zdrowia i trzeciej grupy inwalidzkiej w związku z wypadkiem przy pracy, może skorzystać z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatku na zakup komputera? Z orzeczenia wynika, że niepełnosprawność datuje się od 27.03.1974r. tzn. od początku choroby. W rozpoznaniu z dnia 10.12.2003r. lekarz specjalista chorób oczu stwierdza: jaskrę prostą oraz zwyrodnienie siatkówki obu oczu.

Zgodnie z przepisem art.26 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Warunkiem korzystania z odliczeń jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności stwie ...

Pytanie nr 1. : W pażdzierniku 2000 r. zawarłam umowę o kredyt kontraktowy z Kasą Mieszkaniową na okres 3-ech lat tj. do wrzesnia 2003 r. Aneksem do tej umowy z grudnia 2001 r. okres systematycznego oszczędzania został wydłużony o 60 miesięcy, czyli został przedłużony do końca września 2008 roku. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania : 1. Czy za cały rok 2003 mogę odliczyć przysługującą mi kwotę odliczenia w wysokości 30 % kwoty oszczędzonej ? 2. Czy za kolejne lata objęte aneksem również będę mogła odliczyć ? 3. Co się stanie, gdyby okazało się, że wcześniej przed upływem września 2008 roku będę zmuszona wycofać pieniądze z Kasy np : w tym lub przyszłym roku ? Pytanie nr 2. Ponadto jako osoba mająca II grupę inwalidztwa mogę i odliczam wydatki na cele rehabilitacyjne. W ubiegłym roku korzystałam z pobytu w sanatorium. Poniosłam następujące wydatki : -koszt pobytu z leczeniem ( brak podziału na noclegi i leczenie ) -dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne -dojazd oraz tzw. opłata miejscowa. Proszę o wyjaśnienie czy mogę ten pobyt odliczyć, a jeżeli nie, to które z jego składników.

W odpowiedzi na Pani pismo z 6 lutego 2004 roku w sprawie rozliczenia rocznego za 2003 rok Dyrektor Izby Skarbowej informuje: W związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) który stanowi, że pod ...

W 2003 roku zmuszony byłem przeprowadzić prace remontowo - modernizacyjne w mieszkaniu, którego właścicielem jestem od 1970 roku. Na zakupione materiały potrzebne do przeprowadzenia prac remontowych posiadam faktury VAT, natomiast wykonawca tych prac wystawił mi rachunki uproszczone, wliczając w nich płacony przez niego podatek w postaci ryczałtu. Poza tym, jako inwalida wojenny ( I grupa ) korzystałem z leczenia sanatoryjnego w celach rehabilitacji i posiadam również na te wydatki faktury VAt. Proszę o odpowiedż, które z przytoczonych wydatków mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zmianami) podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony wg art. 27 obniżony o kwotę składki na ...

Czy osoba zaliczona do I grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia może w zeznaniu podatkowym za 2003 r. skorzystać z ulgi z tytułu: 1.opłacania przewodnika osób z niepełnosprawnścią narządu ruchu zaliczanych do I grupy inwalidztwa, 2.wydatków ponoszonych na dowożenie przez sąsiadów lub syna na zabiegi lecznicze w sytuacji, kiedy nie jest właścicielem samochodu osobowego ?

Z treści pisma wynika, iż podatniczka jest osobą niepełnosprawną zaliczaną do I grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia oraz że inwalidztwo spowodowane jest stanem narządu ruchu. Natomiast z załączonych dokumentów (wypis z treści orzeczenia wydany przez Obwodową Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia) wynika, iż ww komisja zaliczyła podatniczkę do I grupy inwalidztwa z ogólnego st ...

W związku z chorobą zawodową otrzymuję rentę inwalidzką, od której Zakład Ubezpieczeń Społecznych odprowadza podatek dochodowy. Wobec powyższego zwracam się z zapytaniem : Czy w moim przypadku, przepisy dotyczące zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych mają zastosowanie?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 10 maja 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administarcyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. informuje, iż zgodnie ...

Jaką stawką zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług objęta jest sprzedaż wyrobu pod nazwą "nakładka antyposlizgowa do kul i lasek inwalidzkich - metalowa" o symbolu PKWiU 33.10.18-99.00?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2004r. (data złożenia 18.05.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów informuje, iż: Ze stanu faktyczn ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zapomogi wypłacane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z funduszu utworzonego ze składek członkowskich, przyznane w związku z długotrwałą chorobą (poświadczoną zaświadczeniem lekarskim) ?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ( j. t. Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Zatem jeże ...

Dotyczy odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne przewidzianych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uzupełnia dokonaną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informację o zakresie stosowania prawa w przedmiocie odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne przewidzianych w art. 26 ust. 7a cyt. ustawy o podatku doc ...

Jaka jest stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku nabycia samochodu osobowego - nowego lub używanego - przez osobę niepełnosprawną?

Zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zwalnia się od podatku osoby nabywające na potrzeby własne m.in. samochody osobowe, zaliczone w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez wz ...

Wniosek podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla odpłatnej dostawy transportera schodowego Scalamobil IQ (S30), tj. urządzenia ułatwiającego pokonanie schodów osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w przedmiocie podatku od towarów i usług określonego w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar ...

Generowanie strony w 5 ms