Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienie z długu

Czy podlegają opodatkjowaniu podatkiem VAT na dotychczasowych zasadach czynności bankowe, których przedmiotem jest przejęcie majątku dłużnika w zamian za zwolnienie z długu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank zamierza przystąpić do likwidacji zadłużenia innej firmy poprzez przejęcie od niej zabudowanej nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu. Do niniejszej czynności Bank powołał art. 2 ust. 3 pkt 5a i art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Przepis ...

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa postąpiła prawidłowo wystawiając swoim członkom PIT–14 w związku z przeniesieniem własności gruntu celem zwolnienia z długu ?

W przedstawionej sytuacji przeniesienie własności gruntu na członka Spółdzielni Mieszkaniowej celem zwolnienia z długu nie jest zwrotem wkładu budowlanego. Natomiast jeżeli podatnik dokonał wpłaty wkładu budowlanego w kwocie wyższej niż wartość przeniesionego gruntu i część dokonanej wpłaty zostanie zwrócona w gotówce a podatnik korzystał z odliczeń od podatku, zwrócona kwota będzie podlegała doli ...

Czy w przypadku zawarcia umowy o zwolnienie z długu kwota stanowiąca część umorzonej wierzytelności będzie dochodem podlegającym opodatkowaniu? Według jakich zasad?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem pana które wpłynęło do tut. organu podatkowego w dniu 27.01.2004 r. dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: W związku z wystąpieniem pana ze spółki jawnej z dniem 31.12.2002 r. przysługuje panu zw ...

Podatnik zapytuje czy przeniesienie prawa własności do lokali w zamian za zwolnienie z długu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy powyższą czynność powinien udokumentować fakturą VAT.Zdaniem Pytającego przedstawiona w stanie faktycznym czynność stanowi sprzedaż praw, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz obowiązkowi wystawienia faktury VAT.

Stan faktyczny: Stowarzyszenie zostało założone dla realizacji celów statutowych, w tym do realizacji inwestycji (budowa Domu Handlowego). Przedmiotowe Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym zrealizowano powyższą inwestycję z kredytów bankowych i środków własnych tj. pożyczek zaciągniętych od członków St ...

Zobowiązania podatkowe

Spółka występuje z zapytaniem czy do czynności polegającej na przeniesieniu własności prawa użytkowania wieczystego gruntu mają zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zgodnie z art. 66 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa dopuszczalne jest przeniesienie przedmiotowego prawa majątkowego na rzecz Skarbu Państwa w zam ...

Wobec dłużników naliczane są odsetki ustawowe, będące skutkiem nienależytej realizacji umów przez kontrahentów, przy czym spółka rozważa możliwość częściowego zwolnienia dłużnika z długu. Jakie są skutki takiej czynności w zakresie podatku od towarów i usług, przy założeniu, iż obie strony są podatnikami?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 9.08.2004 r. (znak: PUS.II/443/168/2004) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: Jak wskazano w piśmie ...

Czy w przypadku dokonania konwersji wierzytelności przysługującej udziałowcowi wobec Spółki na udziały w Spółce, nie dochodzi do realizacji różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 04.08.2004 r. (data wpływu do tutejszego urzędu - 05.08.04 r.) informuje co następuje: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Spółka należąca do grupy X w latach 1996- 2000 zacią ...

dotyczy zarachowania do przychodów do celów podatku dochodowego od osób prawnych wartość umorzonego długu w wartości netto, a podatek VAT jako przychody niestanowiące przychodów podatkowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem (bez znaku, z dnia 23.08.2004 r., data wpływu do tut. organu 2.09.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących zarachowania do przychodów do celów podatku dochodowego od osób prawnych wartość umorzonego długu w wartości netto, a ...

Czy od zawartej umowy "Przeniesienia własności udziałów Spółki z. o.o. w zamian za zwolnienie z długu", do zawarcia której zobowiązywało postanowienie Sądu i która jest wynikiem udzielenia pomocy na restrukturyzację, Spółka ma obowiązek złożyć deklarację i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie stanu sprawy przedstawionego we wniosku podatnika ustalono, że dnia 30.09.2004r. Spółka H. zawarła ze swoim wierzycielem A., umowę przeniesienia własności 4.046 udziałów spółki „K” w zamian za zwolnienie z długu w kwocie 2.023.000,00 zł. Umowa stanowi realizację warunków układu sądowego, zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy. Pytania Spółki brzmią następująco: Czy od zawartej umowy Spółk ...


Generowanie strony w 2 ms