Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wznowienie

Jaką formę opodatkowania należy przyjąć po wznowieniu (zawieszonej ) działalności gospodarczej w zakresie: działalności jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu – według P K W i U sklasyfikowaną w grupie 74.50.B.?

Z zapytania skierowanego do tut. organu podatkowego oraz akt podatkowych wynika, że od 19 marca 2001r. prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, sklasyfikowaną jako: działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu według P K W i U sklasyfikowaną w grupie 74.50.B Pismami z dnia 8 ...

Kiedy powstaje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku ze wznowieniem przez osobę fizyczną działalności po przerwie, jeżeli prowadziła ww. ewidencję w zlikwidowanej działalności?

W związku z pisemną informacją Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 2 marca 2004 r., nr IV/443/8/04/I o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 stycznia 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 20 lutego 2004 r., ...

Podatnik prosi o wyjaśnienie następującej kwestii: czy podatnik podatku od towarów i usług, który składał deklaracje VAT-7 do miesiąca maja 1997 r i rozpoczyna wynajem pomieszczeń od miesiąca sierpnia 2003 r. lub września 2003 r. może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zdaniem podatnika utrata przez niego prawa do zwolnienia miała miejsce więcej niż 3 lata temu, a zatem przysługuje mu, zgodnie z art. 14 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia.

Stan faktyczny: Podatnik prowadził działalność gospodarczą i składał do miesiąca maja 1997 r. deklaracje VAT-7. W okresie od czerwca 1997 r. do lipca 2003 r. podatnik nie wykonywał na własny rachunek żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podatnik zamierza rozpocząć wynajem pomieszczeń na cele użytkowe. Ocena prawna stanu faktycznego: W myśl art. 14. ust.1. pkt 1 ustaw ...

Czy do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego mozna używać kasy rejestrującej z poprzednio prowadzonej dziłalności gospodarczej?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 929 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 22.03.2004 r. w sprawie ponownego uruchomienia przez Stronę kasy rejestrującej, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku o ...

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, opodatkowaną wg skali podatkowej, którą mam zamiar wyrejestrować. Za jakiś czas - jeszcze w 2004 r. - chcę ponownie rozpocząć działalność gospdoarczą w tym samym zakresie. Czy jako formę opodatkowania nowo zarejestrowanej działalności mogę wybrać ryczałt ewidencjonowany?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.08.2004 r., informuje: Przepis art. 9a ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowi, że dochody osiągnię ...

Podatnik wznawia w dniu 01.08.2004 r. działalność zawieszoną od dnia 01.09.2003 r. Podatnik korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT. Pytanie podatnika dotyczy kwoty, po osiągnięciu której utraci prawo do zwolnienia podmiotowego.

Zgodnie z przepisem art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zwalnia się od podatku VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast zgodnie z art. 113 ...

Czy w zaistniałej sytuacji podatnik może w roku 2004 skorzystać z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej według 19% stawki liniowej?

Stan faktyczny: Podatnik w 1996r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. W okresie od stycznia 2003r. do 1 marca 2004r. miał przerwę w prowadzeniu działalności. W dniu 1.03.2004r. złożył do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie, o wyborze podatku liniowego jako formy opodatkowania dochodu z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Ocena prawna stanu faktycznego: Z ...

Jakie prawa i obowiązki związane z instalacją kasy rejestrującej (m. in. obowiązek zainstalowania, odliczenie kwot wydatkowanych na jej zakup) przysługują podatnikowi, który zlikwidował działalność gospodarczą, a natępnie ponownie ją rozpoczął?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2003 r., uzupełnione w dniu 24.09.2003 r., dotyczące udzielenia informacji w sprawie kasy rejestrującej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta, zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa informuje, co następuje: Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy ponownie podejmując działalność gospodarczą musi zakupić kasę fiskal ...

Pytanie Podatnika dotyczy możliwości dokonywania zakupu towarów handlowych przed rozpoczęciem sprzedaży, tj. w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pani ..., z dnia 07.06.2005r., co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości dokonywania zakupu towarów handlowych przed rozpoczęciem sprzedaży (tj. w okresie zawieszenia działalności gospodar ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przed wykonaniem pierwszej czynności po wznowieniu działalności.

W dniu 28 czerwca 2005 r. wpłynął do tutejszego Urzędu wniosek (uzupełniony dnia 14.07.2005 r.) Spółki z o. o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT z ...

Generowanie strony w 7 ms